Vážené členky, vážení členové,

zveme Vás na Výroční členskou schůzi Czech Society for Working Equitation, spolek,

která se bude konat 4.3.2023 od 18:00 v penzionu Nový Rybník, 262 12 Obořiště, Středočeský kraj.

S tímto programem: 

 1. Zahájení Členské schůze
 2. Ověření usnášeníschopnosti Členské schůze
 3. Schválení přítomnosti hostů na Členské schůzi (budou-li)
 4. Volba Mandátové komise
 5. Volba zapisovatele Členské schůze
 6. Volba ověřovatele Zápisu
 7. Schválení Programu Členské schůze
 8. Schválení Jednacího řádu
 9. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2022
 10. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2022
 11. Zpráva KK za rok 2022
 12. Návrh rozpočtu pro rok 2023
 13. Různé, diskuze

Řádný člen CSWE, který má zaplacené členské příspěvky na rok 2023, má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Každý ze zastupovaných zašle z emailu registrovaného u svých kontaktních údajů u CSWE stvrzení své vůle být zastupován uvedeným zástupcem na email cswe@email.cz do 27.2. 2023, bez tohoto potvrzení nebude hlasování v zastoupení platné!

Tento víkend 4.-5.3.2023 se zároveň bude konat v našem centru LOWE školení rozhodčích s mezinárodní rozhodčí Nicola Danner pro stávající rozhodčí. Pokud se chcete stát rozhodčím a tohoto školení se zúčastnit, napište na cswe@email.cz pro další informace.

Těšíme se na Vás

Výkonný výbor  Czech Society for Working Equitation, spolek