Registrace právnické osoby

Členské příspěvky právnické osoby jsou stanoveny ve stejné výši jako členské příspěvky pro seniory. Sazebník poplatků.

Přihláška ke stažení ZDE.

Členství Právnické osoby v Czech Society for Working Equitation, spolek

Členství Právnické osoby řeší Stanovy CSWE zejména článek V. Členství ods. 1. 3. 5. 7.

1. Členem CSWE se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba a právnická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami sdružení a která splní podmínky uvedené v těchto stanovách a řádech CSWE.

3. Členství právnické osoby v CSWE je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky a písemného souhlasu statutárního orgánu právnické osoby, schválením oblastním výborem CSWE a uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši. Přihláška musí obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do CSWE dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy CSWE a podřizovat se rozhodnutím orgánů CSWE.

5. Každá fyzická a právnická osoba může být zaregistrována jako člen CSWE pouze jednou.

7. Právnická osoba má statut samostatného člena.

Fotograf: Magdalena Straková – www.magdalenastrakova.com

Členové Právnické osoby nejsou automaticky členové CSWE. Pro jejich přijetí za členy CSWE platí Stanovy CSWE článek V. odstavec 1.a 2..

Členské příspěvky Právnické osoby jsou zveřejněny v Sazebníku poplatků.

Dle stanov může volit a být členem orgánů spolku každý člen nad 18 let, vzhledem k právům každého člena může právnická osoba respektive její zástupce volit. Vzhledem k článku VIII. odstavec 5. (5. Volit do všech orgánů CSWE a být jejich členem může pouze zletilá fyzická osoba, která je členem CSWE.) je logické, že při volbě volím konkrétní fyzickou osobu, která bude danou funkci vykonávat a změnou statutárního zástupce právnické osoby by došlo ke změně fyzické osoby vykonávající volenou funkci není v zájmu členů CSWE, aby byla volena právnická osoba do orgánů spolku.

Právnická osoba nemůže být volena do orgánů CSWE.

Schváleno dne 25.1.2016