Czech Czech English English

Pozvánka na Výroční členskou schůzi CSWE

Vážené členky, vážení členové,

zveme Vás na Členskou schůzi Czech Society for Working Equitation, spolek,

která se bude konat 26. 11. 2022 od 18:30 v penzionu Nový Rybník, 262 12 Obořiště, Středočeský kraj.

S tímto programem:

 1. Zahájení Členské schůze
 2. Ověření usnášeníschopnosti Členské schůze
 3. Schválení přítomnosti hostů na Členské schůzi (budou-li)
 4. Volba Mandátové komise
 5. Volba zapisovatele Členské schůze
 6. Volba ověřovatele Zápisu
 7. Schválení Programu Členské schůze
 8. Schválení Jednacího řádu
 9. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2021
 10. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2021
 11. Zpráva KK za rok 2021
 12. Návrh rozpočtu pro rok 2022
 13. Různé, diskuze

(Vyhlášení vítězů Žebříčku Working Equitation 2022 – děti, junior, senior)

     14. Závěrečné usnesení a ukončení Členské schůze

Řádný člen CSWE má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Každý ze zastupovaných zašle z emailu registrovaného u svých kontaktních údajů u CSWE stvrzení své vůle být zastupován uvedeným zástupcem na email cswe@email.cz do 21. 11. 2022, bez tohoto potvrzení nebude hlasování v zastoupení platné!