Pravidla CSWE

Pravidla

Národní pravidla 5. vydání platné od 4. 2018 jsme doplnili změnami zeleným textem.

 Národní pravidla 5. vydání od 2018 

Národní pravidla bez příloh ke stažení ZDE.

Přílohy:

Příloha 4.1. Udidla, ostruhy

Příloha 4.2. Obdélník

Příloha 4.3. Jízdárenské zásady

Příloha 4.4. Žebříček WORKING EQUITATION

Příloha 4.5. Drezurní úlohy

 

Národní pravidla 2017 bez příloh ke stažení ZDE.

 

 

 

Czech Society for Working Equitation, spolek

 

NÁRODNÍ PRAVIDLA

 

WORKING EQUITATION

 

5. vydání platné od 4. 2018

V náhledu webového textu nejsou vidět zelené změny. Změny jsou zobrazeny v PDF variantě ZDE.

Obsah

 

1. PŘEDSTAVENÍ DISCIPLÍNY WORKING EQUITATION

1.1. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

1.1.1. Orgány Czech Society for Working Equitation, spolek dále jen CSWE

1.1.2. Jednání jménem CSWE

1.1.3. Členská schůze CSWE

1.1.4. Výkonný výbor CSWE

1.1.5. Kontrolní komise CSWE

1.1.6. Odborné komise CSWE

1.1.7. Členská schůze oblasti CSWE

1.1.8. Oblastní výbor CSWE

1.1.9. Oblasti CSWE

1.2. ČLENSTVÍ

1.2.1. Základní práva a povinnosti členů

1.2.2. Čestné členství

1.2.3. Členství Právnické osoby

1.3. World Association for Working Equitation ( WAWE )

2. ORGANIZACE ZÁVODŮ

2.1. ORGANIZAČNÍ KOMISE

2.2. ROZHODČÍ

2.2.1. Kategorie rozhodčích

2.2.2. Práva a povinnosti rozhodčích

2.2.3. Rozmístění rozhodčích

2.2.4. Zakázané role pro rozhodčí

2.3. SEKRETÁŘI,  ZAPISOVATELÉ

2.4. KOMISAŘ PRO OPRACOVIŠTĚ

2.5. JEZDCI / SOUTĚŽÍCÍ

2.6. TRENÉŘI A OŠETŘOVATELÉ

2.7. VETERINÁŘ A KOVÁŘ

2.8. ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA

2.9. POŘADATELÉ

3. ZÁVODY WORKING EQUITATION

3.1. OBECNĚ

3.1.1. National Competition (dále jen NC) - [Národní soutěž]

3.1.2. Open Competition (dále jen OC) - [Otevřená soutěž]

3.2. KATEGORIE JEZDCŮ

3.3. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

3.4. KONĚ

3.4.1. Právní identifikační dokumenty koně

3.4.2. Stáří koně

3.4.3 Výstroj koně

3.5. JEZDECKÉ OBLEČENÍ

3.6. PRAVIDLA PRO OPRACOVIŠTĚ

3.7. PRAVIDLA PRO KOLBIŠTĚ / OBDÉLNÍK

3.8. CENY

3.9. VETERINÁRNÍ KONTROLA

3.10. STARTOVNÍ LISTINA

3.11. SYSTÉM HODNOCENÍ

3.12. OPRAVY V PROTOKOLU / NEUDĚLENÉ ZNÁMKY

3.13. DŮVODY PRO VYLOUČENÍ

3.14. PROTESTY

3.15. DREZURNÍ TEST

3.15.2. Obdélník a jeho okolí

3.15.3. Hodnocení

3.16. TEST OVLADATELNOSTI A RYCHLOSTI

3.16.1. Pozdrav

3.16.2. Kolbiště a jeho okolí

3.16.3. Průběh testu

3.16.4.  Překážky

1. Džbán

2. Skok

3. Můstek

4. Různorodý podklad

5. Ohrádka

6. Branka

7. Kavaleta

8. Vyjmutí garrochy

9. Býk

10. Odložení garrochy

11. Slalom

12. Osmička

13. Trojlístek

14. Kelímek

15. Ulička

16. Couvání mezi tyčemi

17. Couvání v osmičce

3.17. TEST S DOBYTKEM

3.17.1. Kolbiště

3.17.2. Losování pro test s dobytkem

3.17.3. Hodnocení a průběh testu

3.17.4. Penalizace

3.17.5. Bezpečnost telat a koní

3.18.  VÝJIMKA Z NÁRODNÍCH PRAVIDEL WE

4. PŘÍLOHY:

4.1. Udidla/ostruhy

4.2. Obdélník

4.3. Jízdárenské zásady

4.4. Žebříček WORKING EQUITATION

4.5. Drezurní úlohy

 

 

1. PŘEDSTAVENÍ DISCIPLÍNY WORKING EQUITATION

Working equitation můžeme přeložit jako tradiční pracovní jezdectví aplikované na koně pracující s dobytkem. Cílem tedy je poslušný, obratný, rychlý a všestranně využitelný kůň, perfektně zvládající jak drezuru na obdélníku, tak překonávání rozmanitých překážek nebo práci s dobytkem. Protože práce s koněm v terénu občas vyžaduje jednu ruku volnou, například pro otevření branky, přenesení břemene atp., working equitation též zahrnuje ovládání koně pouze jednou rukou. Soutěže working equitation bývají ukázkovým příkladem etnografické a kulturní přehlídky tradičních krojů a jezdeckého vybavení každé země.

 

Člověk a kůň mají tvořit harmonickou dvojici, jejichž prezentace je na pohled velmi snadná a lehká, energie probíhá od zadních nohou koně, přes vyklenutý hřbet a krk a bez odporu huby se projevuje elastickým a energickým pohybem koně.

Vnímavý a poslušný kůň reaguje na téměř neviditelné pomůcky elegantního jezdce.

 

Cíle Czech Society for Working Equitation, spolek:

 • rozvoj Working Equitation jako sportovní disciplíny v ČR
 • rozšiřovat jezdeckou základnu a vysílat jezdce na mezinárodní závody
 • pravidelně vzdělávat jezdce, rozhodčí a trenéry za účelem zvyšování celkové úrovně v ČR
 • organizovat národní i mezinárodní závody na území České republiky

1.1. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

1.1.1. Orgány Czech Society for Working Equitation, spolek dále jen CSWE

 1. Orgány CSWE na centrální úrovni jsou:
  1. členská schůze
  2. výkonný výbor
  3. kontrolní komise
  4. odborné komise
 2. Orgány CSWE na oblastní úrovni jsou:
  1. členská schůze oblasti
  2. oblastní výbor
 3. Funkční období všech orgánů CSWE je dvouleté. Funkční období náhradních členů výkonného výboru a kontrolní komise zvolených výkonným výborem a náhradních členů oblastního výboru zaniká spolu se zánikem mandátu členů těchto orgánů zvolených členskou schůzí, popř. členskou schůzí oblasti.
 4. Počet náhradních členů může být maximálně do výše jedné třetiny původních členů orgánu spolku a to pouze do doby konání členské schůze respektive členské schůze oblasti.
 5. Volit do všech orgánů CSWE a být jejich členem může pouze zletilá fyzická osoba, která je členem CSWE.
 6. Z jednání všech orgánů CSWE se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a místo konání jednání, seznam přítomných členů orgánu CSWE a hostů, program jednání a přesný obsah rozhodnutí, o nichž bylo jednáno, s uvedením výsledků hlasování. Zápis musí být zpřístupněn všem členům příslušného orgánu CSWE, popř. dalším osobám dle podmínek stanovených výkonným výborem a zveřejněn na webových stránkách v části přístupné členům.

1.1.2. Jednání jménem CSWE

Statutárním orgánem CSWE je výkonný výbor. Za výkonný výbor jedná a podepisuje prezident CSWE (dále jen „prezident“) nebo jiný, výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru.

1.1.3. Členská schůze CSWE

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem CSWE.
 2. Do výlučné působnosti členské schůze náleží:
  1. rozhodovat o změně stanov,
  2. rozhodovat o počtu členů výkonného výboru,
  3. zvolit a odvolat členy výkonného výboru,
  4. zvolit a odvolat členy kontrolní komise,
  5. projednat a schválit zprávu o činnosti výkonného výboru a kontrolní komise za období od poslední členské schůze,
  6. projednat a schválit zprávu o hospodaření CSWE za období od poslední členské schůze,
  7. projednat a schválit rozpočet a plán činnosti CSWE na příští rok,
  8. rozhodnout o zrušení CSWE a jejím vstupu do likvidace, jmenovat a odvolat likvidátora, určit výši jeho odměny a schválit rozdělení likvidačního zůstatku,
  9. rozhodnout o jiném návrhu výkonného výboru předloženého jí ke schválení.
 3. Členská schůze si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují tyto stanovy.
 4. Složení členské schůze:
  1. členská schůze je shromážděním delegátů zvolených na členské schůzi oblastí podle klíče schváleného výkonným výborem,
  2. členskou schůzi řídí prezident, popřípadě jím pověřený člen CSWE.
 5. Svolávání členské schůze:
  1. členskou schůzi svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Pokud nebyla členská schůze řádně svolána výkonným výborem, je oprávněn ji svolat prezident.
  2. výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi CSWE do 3 měsíců, požádá-li písemně o její svolání nejméně 1/3 oblastních výborů, nebo jestliže to vyžadují vážné zájmy CSWE. Pokud nebyla členská schůze řádně svolána výkonným výborem, je oprávněn ji svolat prezident.
  3. pozvánka na členskou schůzi obsahující místo, datum, hodinu konání členské schůze a program jednání členské schůze musí být zveřejněny na oficiálních webových stránkách CSWE a elektronicky rozeslána na aktuální kontakty členů, nejpozději 1 měsíc přede dnem konání členské schůze. Současně musí být v téže lhůtě odeslána na vědomí všem oblastním výborům.
  4. kdo členskou schůzi svolal, může ji odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým byla svolána nejpozději 10 dní před původně stanoveným termínem.
 6. Rozhodování členské schůze:
  1. členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů,
  2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů, nestanoví-li tyto stanovy jinak,
  3. každý delegát má jeden hlas,
  4. k rozhodnutí o zrušení CSWE, vstupu do likvidace, změně stanov, je vždy třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech delegátů,
  5. není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá výkonný výbor náhradní členskou schůzi CSWE. Náhradní členská schůze se musí konat nejdříve 15 dní od předchozí členské schůze a nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení X.6.a) stanov.
 7. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny orgány a členy CSWE.

1.1.4. Výkonný výbor CSWE

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem, jenž řídí činnost CSWE a jedná jeho jménem.Výkonný výbor zabezpečuje činnost CSWE mezi zasedáními členských schůzí na základě těchto stanov, jednacího řádu a usnesení členských schůzí.
 2. Do působnosti výkonného výboru náleží:
  1. rozhodovat o všech záležitostech CSWE, pokud nejsou těmito stanovami nebo přijatými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů CSWE,
  2. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem,
  3. vykonávat funkci Odvolacího soudu podle pravidel disciplíny WE,
  4. založit odbornou komisi a jmenovat její členy,
  5. připravovat rozpočet CSWE,
  6. schvalovat jednací řád, disciplinární a registrační řád CSWE,
  7. schvalovat jednací a volební řád členské schůze CSWE a členské schůze oblasti,
  8. schvalovat výši členských příspěvků, popř. jiných poplatků,
  9. rozhodovat o odměňování prezidenta, členů výkonného výboru, popř. dalších funkcionářů CSWE,
  10. stanovit počet delegátů členské schůze a způsob jejich určení,
  11. jmenovat čestné členy CSWE, popř. odejmout čestné členství,
  12. rozhodovat o počtu oblastí CSWE a jejich územní působnosti,
  13. projednat zprávu o činnosti odborných komisí a kontrolní komise za období od posledního jednání výkonného výboru, bude-li vyžádána či předložena,
  14. předložit členské schůzi návrhy usnesení a návrh kandidátů na členy výkonného výboru a kontrolní komise,
  15. zvolit náhradního člena výkonného výboru, kontrolní komise, jestliže v době mezi členskými schůzemi člen výkonného výboru, kontrolní komise zvolený členskou schůzí zemřel, odstoupil z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem příslušného orgánu,
  16. předkládá členské schůzi zprávu o činnosti, hospodaření, majetku, návrh plánu činnosti a rozpočtu na další rok.
 3. Složení výkonného výboru:
  1. výkonný výbor má 5 členů a to prezidenta, viceprezidenta pro sport, viceprezidenta pro ekonomiku a 2 další členy výboru, nerozhodne-li členská schůze o vyšším počtu členů,
  2. výkonný výbor si zvolí ze svého středu prezidenta a ostatní funkcionáře výboru,
  3. v čele výkonného výboru je prezident, který organizuje a řídí jeho činnost.
 4. Svolávání výkonného výboru:
  1. výkonný výbor svolává prezident zpravidla jednou měsíčně. Pokud nebyl výkonný výbor svolán v posledních třech měsících prezidentem, je oprávněn ho svolat kterýkoliv z viceprezidentů výkonného výboru,
  2. o místu, datu, hodině a programu jednání výkonného výboru musí být informováni jeho členové nejpozději 14 dní přede dnem jednání výkonného výboru.
 5. Rozhodování výkonného výboru:
  1. výkonný výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
  2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výkonného výboru,
  3. rozhodnutí výkonného výboru jsou závazná pro oblastní výbory a členy CSWE.

1.1.5. Kontrolní komise CSWE

 1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem CSWE.
 2. Do působnosti kontrolní komise náleží:
  1. kontrola správnosti a efektivnosti hospodaření CSWE, zejména výkonného výboru a oblastních výborů, s majetkem CSWE,
  2. kontrola, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda je činnost CSWE uskutečňována v souladu s právními předpisy České republiky, stanovami CSWE a rozhodnutími členské schůze,
  3. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se hospodaření CSWE a plnění daňových a jiných finančních povinností,
  4. upozorňovat výkonný výbor na zjištěné nedostatky v hospodaření CSWE a jejích orgánů a předkládat příslušným orgánům CSWE návrhy na jejich odstranění,
  5. členové kontrolní komise mají právo zúčastnit se jednání všech orgánů CSWE, s výjimkou jednání disciplinárních orgánů, a požadovat od nich informace a vysvětlení týkající se jejich činnosti.
 3. Kontrolní komise je oprávněna přizvat si příslušného odborného poradce, uzná-li to za potřebné. Tento poradce nemusí být členem CSWE.
 4. Složení kontrolní komise:
  1. kontrolní komise je složena ze 3 členů volených členskou schůzí. Žádný z členů kontrolní komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného orgánu CSWE,
  2. v čele kontrolní komise je předseda, který organizuje a řídí její činnost.
 5. Svolávání kontrolní komise:
  1. kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise podle potřeby, vždy však v případě, že o to požádá některý člen kontrolní komise. Pokud nebyla kontrolní komise svolána předsedou, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen kontrolní komise,
  2. o místu, datu a hodině jednání kontrolní komise musí být informováni její členové nejpozději 14 dní přede dnem jednání kontrolní komise.
 6. Rozhodování kontrolní komise:
  1. kontrolní komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů,
  2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů kontrolní komise.
 7. Kontrolní komise musí s výsledky svých kontrolních závěrů prokazatelně seznámit oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a poskytnout mu možnost, aby se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy svých kontrol, spolu s návrhy nápravných opatření, předává kontrolní komise výkonnému výboru, který je povinen přijmout opatření k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování. Kontrolní komise předkládá členské schůzi souhrnnou zprávu o své činnosti a svých nálezech.
 8. Rozhodnutí kontrolní komise jsou závazná pro všechny orgány a členy CSWE.

1.1.6. Odborné komise CSWE

 1. Odborné komise jsou poradními orgány výkonného výboru. Zabezpečují kvalifikované plnění úkolů CSWE.
 2. Do působnosti odborné komise náleží zejména:
  1. navrhovat sportovně technické podmínky mistrovských soutěží a mezinárodních závodů,
  2. navrhovat místa a termíny mistrovských soutěží a mezinárodních závodů,
  3. navrhovat národní úpravu pravidel,
  4. koordinovat sportovní kalendář,
  5. organizovat výcviková soustředění a školení.
 3. Složení odborné komise:
  1. počet členů odborné komise stanoví výkonný výbor, který současně jmenuje a odvolává jejího předsedu a další členy odborné komise,
  2. předseda odborné komise organizuje a řídí její činnost.
 4. Svolávání odborné komise:
  1. odbornou komisi svolává její předseda podle potřeby, vždy však v případě, že o to požádá některý člen odborné komise. Pokud nebyla odborná komise svolána předsedou, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen odborné komise,
  2. o místu, datu, hodině a programu jednání odborné komise musí být informováni její členové nejpozději 14 dní přede dnem jednání odborné komise.
 5. Rozhodování odborné komise:
  1. odborná komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů,
  2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů odborné komise.

1.1.7. Členská schůze oblasti CSWE

 1. Členská schůze oblasti je nejvyšším orgánem CSWE na oblastní úrovni.
 2. Do působnosti členské schůze oblasti náleží:
  1. rozhodovat o počtu členů příslušného oblastního výboru,
  2. zvolit a odvolat další členy příslušného oblastního výboru,
  3. navrhnout kandidáty do všech orgánů CSWE,
  4. zvolit delegáty, popř. náhradníky na členskou schůzi CSWE v počtu stanoveném výkonným výborem,
  5. projednat a schválit zprávu o činnosti oblastního výboru a o hospodaření oblasti mezi členskými schůzemi.
  6. projednat a schválit rozpočet a plán činnosti oblasti CSWE na příští rok.
 3. Složení členské schůze oblasti:
  1. Členská schůze je shromážděním všech právnických osob a fyzických osob registrovaných v příslušné oblasti k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí předcházejícího konání členské schůze oblasti, popřípadě jejich zplnomocněných zástupců,
 4. Svolávání členské schůze oblasti:
  1. členskou schůzi oblasti svolává oblastní výbor minimálně jednou za 1 rok. Pokud nebyla členská schůze oblasti řádně svolána oblastním výborem, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen oblastního výboru,
  2. oblastní výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi oblasti CSWE do 30 dnů, požádá-li písemně o její svolání nejméně 30 % členů CSWE registrovaných v příslušné oblasti,
  3. pozvánka na jednání členské schůze oblasti obsahující místo, datum, hodinu konání členské schůze oblasti a program jednání členské schůze oblasti musí být zveřejněna na oficiálních webových stránkách CSWE a elektronicky rozeslána na aktuální kontakty členů oblasti nejpozději 1 měsíc přede dnem konání členské schůze oblasti. Pozvánka musí být v téže hůtě odeslána (poštou nebo emailem) na vědomí výkonnému výboru,
  4. kdo členskou schůzi svolal, může ji odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým byla svolána nejpozději 10 dní před původně stanoveným termínem.
 5. Rozhodování členské schůze oblasti:
  1. každá osoba uvedená v ustanovení XIV.3.a stanov hlasuje počtem hlasů, který odpovídá klíči určenému výkonným výborem CSWE,
  2. členská schůze oblasti je schopna usnášení, jsou-li přítomny osoby uvedené v ustanovení XIV.3.a stanov oprávněné hlasovat nadpoloviční většinou hlasů uvedených v ustanovení XIV.5.a stanov;
  3. není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá oblastní výbor náhradní členskou schůzi oblasti CSWE. Náhradní členská schůze oblasti se musí konat nejdříve 15 dní od předchozí členské schůze oblasti nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze oblasti. Náhradní členská schůze oblasti musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení XIV.5.b) stanov.
  4. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů, s nimiž jsou oprávněny hlasovat osoby uvedené v ustanovení XIV.3.a stanov přítomné na členské schůzi oblasti.
 6. Rozhodnutí členské schůze oblasti jsou závazná pro oblastní výbor a členy CSWE registrované v příslušné oblasti.

1.1.8. Oblastní výbor CSWE

 1. Oblastní výbor řídí činnost CSWE na oblastní úrovni a zabezpečuje činnost CSWE v oblasti mezi zasedáními členské schůze oblasti.
 2. Do působnosti oblastního výboru náleží:
  1. přijímat členy CSWE a vést jejich evidenci v souladu s registračním řádem,
  2. připravovat rozpočet oblasti na příslušný kalendářní rok a vyhodnocovat jeho čerpání,
  3. sestavovat oblastní sportovní kalendář,
  4. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem,
  5. zabezpečovat konání mistrovství oblasti a stanovovat sportovně technické podmínky těchto a dalších soutěží,
  6. rozdělovat finanční prostředky, s nimiž oblast hospodaří,
  7. zvolit náhradního člena oblastního výboru, jestliže v době mezi členskými schůzemi oblasti člen oblastního výboru zvolený členskou schůzí oblasti zemřel, odstoupil z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem oblastního výboru a počet členskou schůzí oblasti zvolených členů neklesl pod polovinu.
 3. Složení oblastního výboru:
  1. oblastní výbor má 3 členy, a to předsedu a 2 další členy, nerozhodne-li členská schůze oblasti o vyšším počtu členů,
  2. oblastní výbor si zvolí ze svého středu předsedu,
  3. v čele oblastního výboru je předseda, který organizuje a řídí jeho činnost a jedná jménem oblasti. V době jeho nepřítomnosti či nemožnosti vykonávat funkci je v čele oblastního výboru člen oblastního výboru zvolený oblastním výborem.
 4. Svolávání oblastního výboru:
  1. oblastní výbor je svoláván předsedou podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. Pokud nebyl oblastní výbor svolán v posledních třech měsících předsedou, je oprávněn ho svolat kterýkoliv člen oblastního výboru,
  2. o místu, datu, hodině a programu jednání oblastního výboru musí být informováni jeho členové nejpozději 14dní přede dnem jednání oblastního výboru.
 5. Rozhodování oblastního výboru:
  1. oblastní výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
  2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů oblastního výboru.
 6. Rozhodnutí oblastního výboru jsou závazná pro členy CSWE registrované v příslušné oblasti.

1.1.9. Oblasti CSWE

 1. CSWE se člení na oblasti, pro vznik oblasti je potřeba minimálně 3 členů starších 18-ti let.
 2. Místo působení oblasti nemusí odpovídat územně administrativnímu uspořádání ČR.
 3. Při žádosti o ustanovení oblasti osloví přípravný výbor nové oblasti výkonný výbor CSWE a požádá o založení oblasti dle Organizačního řádu.

1.2. ČLENSTVÍ

 1. Členem CSWE se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba a právnická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami sdružení a která splní podmínky uvedené v těchto stanovách a řádech CSWE.
 2. Členství fyzické osoby v CSWE je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, schválením oblastním výborem CSWE a uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši. Přihláška musí obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do CSWE dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy CSWE a podřizovat se rozhodnutím orgánů CSWE.
 3. Členství právnické osoby v CSWE je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky a písemného souhlasu statutárního orgánu právnické osoby, schválením oblastním výborem CSWE a uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši. Přihláška musí obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do CSWE dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy CSWE a podřizovat se rozhodnutím orgánů CSWE.
 4. Fyzická osoba mladší 18 let se může stát členem CSWE jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
 5. Každá fyzická a právnická osoba může být zaregistrována jako člen CSWE pouze jednou.
 6. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 7. Jako doklad o členství v CSWE slouží evidence v internetové databázi, ke které mají členové přístup přes webové stránky www.cswe.cz.
 8. Právnická osoba má statut samostatného člena.
 9. Členství ve CSWE zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o ukončení svého členství příslušnému oblastnímu výboru,
  2. nezaplacením členského příspěvku řádně a včas,
  3. vyloučením člena dle disciplinárního řádu,
  4. zánikem člena, právnické osoby,
  5. úmrtím člena, fyzické osoby,
  6. ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
  7. zánikem CSWE.

1.2.1. Základní práva a povinnosti členů

 1. Práva členů CSWE:
  1. podílet se způsobem uvedeným v těchto stanovách na činnosti CSWE,
  2. volit a být volen do všech orgánů CSWE od 18-ti let,
  3. být pravidelně informován o činnosti a hospodaření CSWE, zejména prostřednictvím oblastních výborů CSWE,
  4. uplatňovat přímo nebo prostřednictvím fyzických, nebo právnických osob, které jsou členy CSWE, své návrhy a vyjadřovat stanoviska,
  5. podílet se na aktivitách a akcích pořádaných CSWE a na využívání finančních a materiálních prostředků CSWE v souladu se zákonem a rozhodnutími příslušných orgánů CSWE,
  6. účastnit se jednání členské schůze a členské schůze oblasti CSWE.
 2. Povinnosti členů CSWE:
  1. dodržovat stanovy CSWE a usnesení orgánů CSWE, popřípadě dalších orgánů, pokud to vyplývá z předpisů CSWE včetně pravidel disciplíny WE a veterinárních pravidel,
  2. jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno CSWE,
  3. řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky stanovené příslušnými orgány CSWE,
  4. neprodleně oznamovat příslušnému oblastním výboru CSWE změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence,
  5. spolupracovat na uskutečnění cílů CSWE.
 3. Seznam členů
  1. celorepublikový seznam členů vede výkonný výbor, seznam členů jednotlivých oblastí vedou jednotlivé oblastní výbory, které každou změnu v seznamu neprodleně oznámí výkonnému výboru,
  2. každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od CSWE na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, muže o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
  3. seznam členů bude uveřejněn, se souhlasem všech členů, na oficiálních webových stránkách CSWE v části přístupné pouze členům. Při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

1.2.2. Čestné členství

 1. Výkonný výbor CSWE může jmenovat jakoukoliv fyzickou osobu, která se mimořádně zasloužila o dobré jméno CSWE nebo o rozvoj WE v České republice, čestným členem CSWE. Výkonný výbor CSWE může toto členství rovněž odejmout.
 2. Čestný člen má právo účastnit se jednání všech orgánů CSWE, s výjimkou jednání disciplinárních orgánů a vyjádřit zde své návrhy a stanoviska. Pokud není čestný člen také členem CSWE, nemá právo hlasovat ani být volen do orgánů CSWE

1.2.3. Členství Právnické osoby

Členství Právnické osoby řeší Stanovy CSWE zejména článek V. Členství ods. 1. 3. 5. 7.

 1. Členem CSWE se muže stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba a právnická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami sdružení a která splní podmínky uvedené v těchto stanovách a řádech CSWE.
 2. Členství právnické osoby v CSWE je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky a písemného souhlasu statutárního orgánu právnické osoby, schválením oblastním výborem CSWE a uhrazením členského příspevku ve stanovené výši. Přihláška musí obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do CSWE dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy CSWE a podřizovat se rozhodnutím orgánu CSWE.
 3. Každá fyzická a právnická osoba muže být zaregistrována jako člen CSWE pouze jednou.
 4. Právnická osoba má statut samostatného člena. Členové Právnické osoby nejsou automaticky členové CSWE. Pro jejich přijetí za členy CSWE platí Stanovy CSWE článek V. odstavec 1.a 2.. Členské příspěvky Právnické osoby jsou zveřejněny v Sazebníku poplatku.  Dle stanov muže volit a být členem orgánu spolku každý člen nad 18 let, vzhledem k právům každého člena může právnická osoba respektive její zástupce volit. Vzhledem k článku VIII. odstavec 5. (5. Volit do všech orgánu CSWE a být jejich členem může pouze zletilá fyzická osoba, která je členem CSWE.) je logické, že při volbě volím konkrétní fyzickou osobu, která bude danou funkci vykonávat a změnou statutárního zástupce právnické osoby by došlo ke změně fyzické osoby vykonávající volenou funkci, není v zájmu členů CSWE, aby byla volena právnická osoba do orgánu spolku. Právnická osoba nemůže být volena do orgánů spolku CSWE.

1.3. World Association for Working Equitation ( WAWE )

Ježdění working equitation přimělo pořádající státy vytvořit jasné směrnice tohoto sportu. Od roku 2004 fungující organizace WAWE jednak zastřešuje, organizuje a rozvíjí tuto disciplínu, jednak od roku 2006 pořádá školení pro mezinárodních rozhodčí. Po mistrovství světa a Evropy seniorů, WAWE podporuje rozšiřování této disciplíny nejen u mladých jezdců, proto pořádá i ME juniorů. WAWE je uznaná Evropskou jezdeckou federací EEF (European Equestrian Federation) a k tomu momentálně usiluje o vstup do FEI.

Mezinárodní pravidla naleznete na oficiálním webu WAWE https://wawe-official.com/we-rules

2. ORGANIZACE ZÁVODŮ

 1. Personál závodů je ten, který je přímo a nepřímo zapojen v organizaci závodů.
 2. Tento personál je podřízen pravidlům CSWE.
 3. Pořadatel označí vhodným způsobem ( například jmenovka, vesta s nápisem ) personál závodů, zejména rozhodčí, sekretáře, zapisovatele, komisaře pro opracoviště, pomocníka komisaře pro opracoviště.
 4. Každý, kdo se podílí na organizaci závodů, by měl být vhodně oblečen s ohledem na vykonávanou funkci.

2.1. ORGANIZAČNÍ KOMISE

Organizační komise schvaluje kalendář závodů, specifikaci jednotlivých závodů, připravuje změny Národních pravidel, kontroluje dodržování Národních pravidel, koordinuje činnost pořadatelů a funkcionářů závodů.  Není-li ustanovena nebo neschopna vykonávat svoji činnost přebírá její činnost povinnosti Viceprezident pro sport.

2.2. ROZHODČÍ

Rozhodčí hodnotí soutěžící a kontroluje  průběh závodů. Cílem rozhodování je co nejobjektivněji ohodnotit výkon dvojice v daný okamžik. Při tom respektovat specifikum jednotlivých plemen. Hodnocení rozhodčích, bodové a slovní slouží k rozvoji soutěžící dvojice.

 1. Rozhodčí je člen, který se účastnil školení organizovaném CSWE, na základě splněných podmínek byl schválen VV CSWE. Mezinárodní rozhodčí WAWE nemusí být členen CSWE.
 2. Rozhodčí CSWE musí být uveden na aktualizovaném „Seznamu rozhodčích CSWE“ na oficiálních webových stránkách CSWE.
 3. Závody National Competition v národním kalendáři budou hodnoceny minimálně jedním rozhodčím.
 4. Rozhoduje-li na závodech dle těchto pravidel jeden rozhodčí, je funkce tohoto rozhodčího brána jako funkce hlavního rozhodčího.
 5. Oblečení rozhodčího musí být vždy decentní, důstojné, čisté, upravené, nepoškozené a vhodné pro WE disciplínu. Používaná obuv musí být vhodná k danému oblečení.

2.2.1. Kategorie rozhodčích

 1. kandidát rozhodčí
 • Kandidát rozhodčího musí v roce konání školení dosáhnout věk minimálně 21 let.
 • Zúčastní se drezurního školení s drezurním rozhodčím schváleným VV CSWE.
 • Zúčastní se školení testu ovladatelnosti a rychlosti s rozhodčím WAWE schváleným VV CSWE.
 • Na žádost kandidáta rozhodčího bude VV CSWE projednáno zařazení do kategorie rozhodčí.
  1. rozhodčí
 • Kandidát rozhodčí, kterého schválil VV CSWE.
 • Je oprávněn rozhodovat samostatně závody Open Competition a kategorie Z, S a P National Competition.
 • Zúčastní se povinného doškolování vypsaného VV CSWE.
 • Rozhodčí, který se nezúčastní povinného doškolení nesmí vykonávat funkci rozhodčího do doby než absolvuje povinné doškolení. Za splnění předepsaných podmínek je odpovědný každý za svoji osobu.
 • Na žádost rozhodčího bude VV CSWE projednáno zařazení do kategorie národní rozhodčí.
  1. národní rozhodčí
 • Národním rozhodčím se může stát rozhodčí, který samostatně rozhodoval min. 5 National Competition závodů.
 • Zúčastní se školení s rozhodčím WAWE schváleným VV CSWE.
 • Rozhodčí, kterého schválil VV CSWE je oprávněn rozhodovat všechny kategorie Open Competition i National Competition závodů.
 • Zúčastní se povinného doškolování vypsaného VV CSWE.
 • Národní rozhodčí, který se nezúčastní povinného doškolení nesmí vykonávat funkci národního rozhodčího do doby než absolvuje povinné doškolení. Za splnění předepsaných podmínek je odpovědný každý za svoji osobu.
  1. mezinárodní rozhodčí
 • Kategorie bude specifikována  se vstupem CSWE do WAWE.

2.2.2. Práva a povinnosti rozhodčích

 1. Při výkonu své funkce jsou rozhodčí vždy považováni za spolehlivé a nestranné. Nestrannost jejich rozhodování ani samotná osoba rozhodčího nesmí být během závodů zpochybňována.
 2. Rozhodčí musí být umístěni na vyhrazeném a pohodlném místě tak, aby mohli své povinnosti vykonávat nerušeně a nestranně.
 3. Každý rozhodčí musí mít minimálně jednoho zapisovatele.
 4. Rozhodčí během závodů využívají všech svěřených práv a privilegií a musí respektovat pravidla CSWE.
 5. Hlavní rozhodčí má maximální pravomoci na závodech a je jeho povinností odpovědností zajistit hladký průběh závodů dodržování platných pravidel. 
 6. Hlavní rozhodčí je kompetentní řešit jakékoli stížnosti soutěžících související se závody jichž se soutěžící účastní.
 7. Jestliže rozhodčí svoji účast na příslušných závodech přislíbí a dodatečně z vážných důvodů odřekne, je povinen toto neprodleně oznámit pořadateli, a viceprezidentovi pro sport organizační komisi a zajistit sehnat za sebe náhradu.
 8. Rozhodčí je povinen po dostavení se do místa konání závodů neprodleně navázat kontakt se zástupcem pořadatele závodů.
 9. Rozhodčí je povinen mít během závodů platná Národní pravidla CSWE u sebe.
 10. Rozhodčí před prohlídkou kurzu zkontroluje bezpečnost a parametry překážek. Pokud je překážka shledána nebezpečnou nebo neodpovídá parametrům, má právo ji z testu vyřadit.
 11. Situaci kdy není zřejmé zda chybu způsobil startující nebo k  chybě došlo vlivem zásahu vyšší moci rozhodne rozhodčí vždy ku prospěchu startujícího.

2.2.3. Rozmístění rozhodčích

 1. Během hodnocení testů musí rozhodčí sedět na místě, které je co nejblíže obdélníku / kolbišti.
 2. Během drezurního testu jsou stoly rozhodčích umístěny ve vzdálenosti dva (2) až pět (5) metrů od okraje obdélníku. Stůl hlavního rozhodčího je umístěn u písmene C. Stoly dalších rozhodčích mohou být rozmístěny u písmen H, M, E a B.
 3. Při testu ovladatelnosti a testu rychlosti musí být rozhodčí umístěni tak, aby jasně viděli na všechny překážky.
 4. Při testu s telaty jsou rozhodčí rozmístěni vně arény tak, aby byli v kontaktu s hlavním rozhodčím.

2.2.4. Zakázané role pro rozhodčí

Rozhodčí nesmí v soutěži rozhodovat koně, které vlastní, koně a jezdce, které trénuje častěji než jedenkrát týdně, své blízké rodinné příslušníky.

 

2.3. SEKRETÁŘI,  ZAPISOVATELÉ

 1. Každé závody musí mít svého sekretáře závodů a zapisovatele výsledků od rozhodčích.
 2. Sekretář závodů je spoluodpovědný za zápis, měření času a ověřování výsledků během testů.
 3. Zapisovatelé mají za úkol asistovat rozhodčím během závodů. Mohou být vybráni buď CSWE nebo pořadatelem nebo být navrženi rozhodčími.
 4. Sekretář závodů: Starší 18-ti let při vykonávání svých povinností musí být důvěryhodný a nestranný. Nestrannost jeho rozhodování a samotná osoba sekretáře nesmí být během závodů zpochybňována. Během své činnosti musí dodržovat a prosazovat pravidla CSWE. Během závodů požívá všech svěřených práv a privilegií. Mělo by mu být vyhrazeno vhodné místo tak, aby mohl vykonávat své funkce. Spolupracuje s rozhodčími a přítomnými členy CSWE. Je zodpovědný za uveřejnění a dodržení pořadí, v jakém jezdci nastupují k soutěžím, za oznamování výsledků a za přípravu protokolů pro rozhodčí. Přijímá a zpracovává známky od rozhodčích, připravuje časomíru (pokud je k dispozici) pro test rychlosti a test s telaty a z dosažených známek zpracovává konečné výsledky závodů.

2.4. KOMISAŘ PRO OPRACOVIŠTĚ

 1. Komisaře pro  opracoviště vybírá pořadatel závodů.
 2. Komisař pro opracoviště starší 18-ti let je nestranná a důvěryhodná osoba. Její nestrannost a důvěryhodnost nesmí být během závodů zpochybňována.
 3. Komisař je umístěn v opracovišti nebo u vchodu do opracoviště na pohodlném a vyhrazeném místě tak, aby mohl vykonávat své povinnosti.
 4. Během závodů s komisařem mohou spolupracovat jeden nebo více pomocníků.
 5. Během závodů komisař požívá všech svěřených práv a privilegií.
 6. Komisař pro opracoviště není v žádném případě odpovědný za jednání nebo opomenutí soutěžících.
 7. V pravomoci komisaře pro opracoviště je vykázat z opracoviště každého, kdo svým chováním výrazně omezuje, ohrožuje ostatní jezdce a osoby pohybující se na opracovišti.

 

2.4.1. Povinnosti komisaře pro opracoviště

 1. Koordinovat pohyb soutěžících v opracovišti.
 2. Kontrolovat oblečení a výstroj tak, aby obojí bylo v souladu s předepsanými pravidly pro oblečení a výstroj.
 3. Před startem každého soutěžícího a po ukončení testu ověřovat, zda na koních nejsou stopy krve nebo čerstvá zranění.
 4. Odhalovat použití jakýchkoli nezákonných medikamentů pro koně nebo násilí na koních.
 5. Bránit zanedbávání koní a nesportovnímu chování v průběhu závodů.
 6. Kontrolovat způsobilost koně i jezdce k účasti v soutěži, kůň je nezpůsobilý k účasti v soutěži v případě, že krvácí, kulhá nebo je jinak viditelně zraněn. Jezdec je k účasti v soutěži nezpůsobilý v případě podezření z utrpení úrazu nebo podezření z požití omamných látek.
 7. Každý přestupek proti pravidlům musí komisař pro opracoviště hlásit hlavnímu rozhodčímu. Rozhodnutí hlavního rozhodčího se musí sdělit soutěžícímu, který se dopustil přestupku.

2.5. JEZDCI / SOUTĚŽÍCÍ

Následující pravidla se týkají všech soutěžících účastnících se závodů pro která platí tato pravidla.

 

 1. Každý soutěžící má během závodů právo na odpovídající technické, lidské a sportovní podmínky.
 2. Soutěžící může 30 minut po vyhlášení výsledků dané soutěže požádat o vydání protokolů se známkami. Nezletilí soutěžící musí být zastupováni svými rodiči nebo zákonnými zástupci.
 3. Všeobecně soutěžící, diskvalifikovaný z některého testu, neobdrží za tento test žádné body, ale může se zúčastnit ostatních testů.
 4. Soutěžící závodů National Competition musí být členy CSWE s řádně zaplacenými členskými příspěvky za daný rok.
 5. Soutěžící (nebo jeho zástupce) se před závody musí prezentovat dle pokynů pořadatele a to osobně nebo telefonicky. Přihlášky na danou soutěž musí odeslat pořadateli do data uvedeného v propozicích.
 6. Soutěžící musí respektovat pravidla a přijmout rozhodnutí rozhodčích, komisaře pro opracoviště a sekretáře závodů.
 7. Soutěžící musí při prezentaci předložit platný průkaz CSWE jezdce.
 8. Soutěžící musí při prezentaci předložit platný průkaz CSWE koně. 
 9. Soutěžící mohou být pokutováni dle aktuálního sazebníku CSWE za hrubost ke koni, funkcionářům závodů, či jiným účastníkům závodů, nebo za úmyslné porušování pravidel po napomenutí rozhodčím. Pokuta musí být zaplacena na místě a náleží CSWE. Všechny pokuty, které jsou uloženy na závodech, musí být uvedeny v písemných výsledcích závodů (výsledky předávané Viceprezidentovi pro sport Organizační komisi k založení). Nezaplacení pokuty může vést k postihu dle Disciplinárního řádu CSWE. Pokuta se uděluje vždy písemně, se zdůvodněním a podpisem hlavního rozhodčího závodů. Písemné zdůvodnění je vhodné doplnit jmény a podpisy svědků.

 

2.5.1. Pojištění

Každý soutěžící se účastní závodů výhradně na svou odpovědnost za svoji osobu i svého koně. Je tedy na něm, aby si sjednal odpovídající pojištění. Výslovnou podmínkou účastnit se akce schválené CSWE je, že každý vlastník koně, vystavovatel, trenér, soutěžící, na sebe bere rizika plynoucí z účasti a zprošťuje a zbavuje její funkcionáře, organizační a technický personál veškeré zodpovědnosti, kdykoliv a jakkoliv vzniklé, co se týče osobního zranění nebo poškození majetku v důsledku účasti na závodech nebo v prostorách závodů.

2.6. TRENÉŘI A OŠETŘOVATELÉ

 1. Každý soutěžící může být v k soutěži doprovázen trenérem a ošetřovatelem koně, kteří se mohou se pohybovat vně opracoviště, kolbiště, obdélníku.
 2. Trenéři a ošetřovatelé nesmí během soutěže ovlivňovat rozhodování rozhodčího či funkcionářů závodů.

2.7. VETERINÁŘ A KOVÁŘ

Přítomnost Veterinární služby na závodech je dána aktuálními podmínkami Státní veterinární správy. Další podmínky upravuje Veterinární předpis CSWE - je-li vydán.

Kovářská služba nemusí být přítomna závodů, ale musí být zajištěna na telefonu.

2.8. ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA 

Organizátor závodů musí zajistit zdravotnický personál, který bude přítomen po celou dobu konání závodů.  Zdravotnickým personálem je lékař, sestra s potřebnou kvalifikací a vybavením pro poskytnutí první pomoci. 

2.9. POŘADATELÉ

 1. Oznámení vypsaných soutěží a následně jejich výsledky se zveřejňují na webových stránkách CSWE. Popřípadě v dalších odborných mediích.
 2. Odesláním přihlášky dle pokynů pořadatele a zaplacením startovného přistupuje soutěžící na podmínky pořadatele pro vypsané soutěže. Přihlášky zaslané po termínu nemusí být pořadatelem akceptovány.
 3. Výměna koně uvedeného na přihlášce ve stejné soutěži je z důvodu onemocnění koně možná. Výměna musí být nejpozději dvě (2) hodiny před zahájením soutěže hlášena pořadateli.
 4. Je v pravomoci pořadatele zrušit závody z důvodu vyšší moci či nedostatku startujících předcházející den před konáním závodů. Tuto skutečnost musí však sdělit všem přihlášeným na kontakt uvedený v přihlášce k závodům a pořadatel je povinen vrátit minimálně 50 % zaplaceného startovného přihlášeným dvojicím. V případě zrušení závodů z důvodu vyšší moci po začátku závodů se startovné nevrací.
 5. Výši startovného určuje pořadatel. Výše startovného musí být pro jednotlivé soutěže uvedena v propozicích a nesmí být pořadatelem dodatečně měněna. Pořadatel je oprávněn požadovat zaplacení startovného ke dni uzávěrky přihlášek předem nebo či na místě. Při změně v přihláškách, ze strany soutěžícího po uzávěrce, může požadovat pořadatel platí soutěžící maximálně +50% startovného navíc.
 6. Výsledky soutěže musí být zveřejněny nejpozději 30 minut po ukončení soutěže. Výsledkové listiny a kopie protokolů spolu s jedním kompletním seznamem účastníků soutěží dle přiřazených startovních čísel (jméno jezdce, koně) předány hlavnímu rozhodčímu a jím zaslány do jednoho (1) týdne po skončení závodů organizační komisi. Výsledkové listiny podepsané hlavním rozhodčím, kopie protokolů a seznam účastníků soutěží dle přiřazených startovních čísel, jméno jezdce, koně, budou zaslány pořadatelem do jednoho (1) týdne po skončení závodů na email Organizační komisi. Hlavní rozhodčí obdrží kopii výsledkových listin a kopii seznamu účastníků soutěží. Výsledky soutěží mohou být zveřejněny, započítány do žebříčku a uznány jako kvalifikační jen pokud pořadatel dodá všechny výše uvedené dokumenty.
 7. Výběr startovného nezakládá na povinnosti udělovat věcné nebo finanční ceny. Floty / kokardy musí být udělovány povinně prvním pěti (5) umístěnýchm v soutěži, bez jakékoli diskvalifikace, barvy viz. 3.8 CENY.
 8. Jednotlivec, který prokáže platbu pořadateli neplatným platebním dokladem, může být potrestán dle Disciplinárního řádu.
 9. V propozicích musí být uvedeno:
  • identifikace pořadatele- sídlo, korespondenční adresa, IČ
  • ředitel závodů - odpovědná osoba pořadatele
  • jména hlavního rozhodčího a dalších rozhodčích, sekretáře závodů, komisaře pro opracoviště
  • přesné místo a čas konání závodů
  • třídy/kategorie soutěží
  • datum a hodina prezentace účastníků, veterinární přejímky a odevzdání potřebných dokumentů
  • předběžný časový rozpis soutěží
  • datum uzávěrky přihlášek
  • způsob placení startovného (složenka, platební převod…)
  • v propozicích a v časovém rozpisu uvádí pořadatel čísla a názvy soutěží
  • rozměry a povrch obdélníku/kolbiště a opracoviště (všech užívaných)
  • jestliže jsou nabízeny finanční dotace, částka za každé umístění musí být uvedena v propozicích

Zvláštní ceny nemusí být na seznamu uvedeny, ale doporučuje se to, neboť se tak zvyšuje atraktivita soutěží.

 1. Pořadatel zašle propozice ke schválení Organizační komisi minimálně šest (6) týdnů před datem konání závodů.
 2. Schválené propozice závodů zašle pořadatel rozhodčímu nejpozději 14 dní před konáním závodů.
 3. Pořadatel má povinnost ověřit si zda všichni startující v NC závodech jsou řádnými členy CSWE. Provede tak do 3 dnů po uzávěrce přihlášek uvedené v rozpise. Ověření provede u člena CSWE pověřeného vedením členské databáze.

3. ZÁVODY WORKING EQUITATION

3.1. OBECNĚ

 1. Závody pořádané na území České republiky, řídící se aktuálními pravidly vydanými organizací Czech Society for Working Equitation, spolek lze považovat za závody disciplíny working equitation.
 2. Všichni účastníci závodů - jezdci, ošetřovatelé, trenéři, majitelé koní, jejich doprovod, návštěvníci a ostatní osoby pohybující v místech určených k pořádání závodu v době pořádání závodu jsou povinni dodržovat všeobecné bezpečnostní předpisy a bezpečnostní nařízení vyplývající z těchto pravidel.
 3. Minimální počet startujících v jedné soutěži je 3.

3.1.1. National Competition (dále jen NC) - [Národní soutěž]

 1. Za working equitation závody National Competition je nutno považovat všechny veřejné sportovní akce, které se řídí pravidly CSWE a na kterých se vyhodnocuje pořadí soutěžících, jsou vyhlašovány výsledky, které mohou (ale nemusí) být spojeny s udílením cen. Jezdecké závody musí být zapsány v kalendáři závodů na příslušný rok a schváleny odpovídajícím způsobem. Organizační komise schvaluje pořádání jezdeckých závodů i nezařazených do kalendáře anebo v mimořádném termínu.
 2. Pořadatelem závodů Working Equitation National Competition musí být  člen CSWE, tuto činnost vykonává vždy k vlastní ekonomické tíži. Pořadatel závodů musí předložit předběžné propozice Organizační komisi k sestavení kalendáře závodů nejpozději do  15. 2. běžného roku pro závody nové sezony. Za neschválené WE závody je nutno považovat všechny WE závody, které nebyly řádně schváleny a povoleny Organizační komisí.
 3. V předběžných propozicích uvede pořadatel zejména datum, místo a třídy soutěží. Zaslání probíhá elektronickou poštou. Po schválení závodů Organizační komisí uvede Výkonný výbor ve svém zápise schválení daných předběžných propozic a termín zveřejní na webových stránkách CSWE.
 4. Organizační komise na základě schválených závodů vydá do 1. dubna  oficiální seznam závodů.
 5. Závody NC musí splňovat zejména tyto podmínky:
  • nabízet více než jednu třídu (Základní, Střední, Pokročilá, Mistrovská)
  • soutěže musí rozhodovat alespoň jeden rozhodčí, který má kvalifikaci Rozhodčí CSWE nebo vyšší.
 6. Všechny soutěže konané na NC závodech musí být uvedeny ve výsledcích a zveřejněny na webu CSWE.
 7. V jedné soutěži může startovat jeden jezdec maximálně na třech koních.
 8. Každý účastník závodů NC musí být řádným členem CSWE.
 9. Pouze závody kategorie NC mohou být kvalifikací na Mistrovství ČR či oblastí.

3.1.2. Open Competition (dále jen OC) - [Otevřená soutěž]

Závody kategorie Open Competition jsou závody řídící se platnými pravidly vydanými CSWE, pro které platí níže uvedená úprava pravidel:

 1. Vypisují se pouze pro třídu Z.
 2. Závody nemusí obsahovat všechny testy.
 3. Nemusí splňovat minimální počet funkcionářů.
 4. Náhrady funkcionářům jsou smluvní.
 5. Nemusí být uděleny žádné věcné nebo finanční ceny.
 6. Musí být uděleny floty/kokardy podle pořadí.
 7. Účastníci mají právo na protokol s výsledky své jízdy.
 8. Výsledky nejsou započítávány do žádného žebříčku.
 9. Závody kategorie OC neslouží jako kvalifikace na Mistrovství ČR či oblastí.
 10. Musí být nahlášené, nejpozději 6 týdnů před konáním závodů, Organizační komisi CSWE.
 11. Účastníci nemusí být členy CSWE.
 12. Pro ohraničení drezurního obdélníku je možné použít ležící břevna.
 13. Jsou povolena bezudidlová uždění specifikovaná v příloze 4.1.těchto pravidel. 
 14. Překážka 3.16.4.  15.Ulička varianta a), Způsob překonání překážky: Soutěžící se pohybuje v uličce krokem. Projde uličkou ke zvonku, kde zastaví a zazvoní rukou na zvonek a krokem vpřed nebo couváním opustí uličku. Způsob opuštění uličky je vyznačen v plánku testu.
 15. Překážka 3.16.4.   6. Branka, Pro dokončení překážky není podmínkou uzavření branky.

3.2. KATEGORIE JEZDCŮ

V - JEZDEC S VODIČEM

Kategorie bez omezení horní hranice věku je určena dětem od dvou let. Vodičem musí být osoba starší 18 let.

 • povinná bezpečnostní tříbodová helma s tříbodovým úchytem a bezpečnostní vesta pro všechny jezdce kdykoliv sedí na koni.
 • všichni mladiství do 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů/odpovědné osoby. Písemný souhlas je nutno zaslat pořadateli daných závodů, společně s přihláškou či předat na daných závodech Sekretáři závodů.
 • lze použít překážky dle odstavce 3.16.4. Překážky č.2,3,4,5,11,12,15.

 

D – DĚTI

Věková kategorie od 7 do 13 let - jde o jezdce, kteří v soutěžním roce dovršil minimální věk 7 let a maximální věk 13 let.

 • povinné vedení koně oběma rukama.
 • povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a bezpečnostní vesta , kdykoliv sedí jezdec na koni.
 • všichni mladiství do 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů/odpovědné osoby. Písemný souhlas je nutno zaslat pořadateli daných závodů, společně s přihláškou či předat na daných závodech Sekretáři závodů.

 

J - JUNIOŘI

Věková kategorie od 14 do 18 let - jde o jezdce, který v soutěžním roce dovršil minimální věk 14 let a maximální věk 18 let.

 • povinné vedení koně oběma rukama ve třídě Z, pro třídy S a P je vedení koně jednou rukou povolené, ale nepovinné
 • povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a do 15 let povinná bezpečnostní vesta ve všech testech soutěže, i během pohybu na opracovišti, kdykoliv sedí jezdec na koni
 • všichni mladiství do 15 let, mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů/odpovědné osoby. Písemný souhlas je nutno zaslat pořadateli daných závodů, společně s přihláškou či předat na daných závodech Sekretáři závodů.

 

S – SENIOR

Věková kategorie od 19 let jezdce, kteří v soutěžním roce dovršili minimální věk 19 let.

 • vedení koně:
  • pro třídu Z povinné vedení koně oběma rukama
  • pro třídu S a P povolené vedení koně jednou rukou, ale nepovinné
  • pro třídu M je povinné vedení koně pouze jednou rukou!
 • bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a bezpečnostní vesta není povinná, jen doporučená

 

V případě úrazu na nepřebírá pořadatel ani CSWE zodpovědnost za zranění.

3.3. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

Soutěže jsou rozděleny do těchto tříd obtížnosti:

 1. Základní (Z)
 2. Střední (S)
 3. Pokročilá (P)
 4. Mistrovská (M)

 

 1. Všechny třídy jsou otevřeny pro koně všech plemen.
 2. O zařazení do soutěžních tříd rozhoduje jezdec sám, dle schopností svých a svého koně.
 3. Organizační komise na návrh rozhodčích může dvojici doporučit návrat do nižší třídy.
 4. Na jedněch závodech smí dvojice startovat pouze ve dvou po sobě následujících soutěžních třídách.
 5. Soutěžící mohou při vedení koně jednou rukou použít kteroukoli ruku k držení otěží, ale nemohou ji pod trestem penalizace během jízdy měnit.

 

Z - ZÁKLADNÍ

Pro kategorie: V, D, J, S

 1. Je otevřena pro 4-leté a starší koně.
 2. Povinné vedení koně oběma rukama.
 3. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je klus. Mezi překážkami je povolený cval.
 4. Test rychlosti v této třídě není zařazen.
 5. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 6. Bezudidlová uždění nejsou povolena.
 7. Tradiční oblečení je žádoucí.
 8. Ostruhy jsou povoleny. Bič je povolen pouze pro drezurní test a na opracovišti.

 

S - STŘEDNÍ

Pro kategorie: D, J, S

 1. Je otevřena pro 5-leté a starší koně.
 2. Povolené vedení koně jednou rukou, takto vedení koně nebudou bodově zvýhodněni. V případě špatného vedení koně jednou rukou, může být jezdec na rozhodčím kdykoliv odkázán na vedení koně oběma rukama.
 3. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 4. Bezudidlová uždění nejsou povolena.
 5. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je cval. V testu ovladatelnosti je povolen pouze krok a cval s jednoduchými či letmými změnami cvalu.
 6. Zařazen Test rychlosti.
 7. Ostruhy jsou povoleny. Bič je povolen pouze pro drezurní test a na opracovišti.
 8. Tradiční oblečení je žádoucí.

 

P - POKROČILÁ

Pro kategorie: J, S

 1. Otevřená pro 6-leté a starší koně.
 2. Je povoleno vést koně obouruč i jednou rukou, ale takto vedení koně nebudou bodově zvýhodněni. Jednoruč vedení koně v této třídě, v případě špatného vedení koně, mohou být na doporučení rozhodčího odkázáni zpět na vedení koně obouruč.Povolené vedení koně jednou rukou, takto vedení koně nebudou bodově zvýhodněni. V případě špatného vedení koně jednou rukou, může být jezdec rozhodčím kdykoliv odkázán na vedení koně oběma rukama.
 3. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 4. Bezudidlová uždění nejsou povolena.
 5. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je cval. V testu ovladatelnosti je povolen pouze krok a cval s letmými změnami cvalu.
 6. Zařazen Test rychlosti
 7. Ostruhy jsou povoleny. Bič je povolen pouze na opracovišti.
 8. Tradiční oblečení je žádoucí.

 

M – MISTROVSKÁ

Pro kategorie: S

 1. Otevřená pro 7-leté a starší koně.
 2. Je povinné vést koně pouze jednou rukou
 3. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 4. Bezudidlová uždění nejsou povolena.
 5. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je cval. V testu ovladatelnosti je povolen pouze krok a cval s letmými změnami cvalu.
 6. Zařazen Test rychlosti.
 7. Ostruhy jsou povoleny. Bič není povolen.
 8. Tradiční oblečení je žádoucí

3.4. KONĚ

Všude tam, kde se vyskytuje pojem kůň, je nutno jej chápat jako pojem „kůň i pony“.

Každý kůň může startovat v jeden den pouze v pěti (5) jednotlivých testech.

3.4.1. Právní identifikační dokumenty koně

 1. Průkaz koně musí koně doprovázet na všech závodech a musí být připraven k předložení pořadateli závodů. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
 2. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koně má právo provést veterinář závodů nebo pořadatel sekretář.
 3. Všichni koně musí mít očkování, vyšetření krve dle platných veterinárních předpisů Státní Veterinární Správy a veterinárního předpisu vydaného CSWE (je-li vydán).
 4. Při registraci koně musí být předložen platný průkaz koně vydaný CSWE pro závody National Competetion (NC) pro daný rok.

 

3.4.2. Stáří koně

Na NC i OC závodech mohou startovat koně 4-letí a starší, tj. koně, kteří v daném kalendářním roce dosáhli nebo dosáhnou minimálně předepsaného věku dle třídy Z, S, P, M. Dále nesmí startovat klisny po jejich čtvrtém měsíci březosti nebo klisny, které mají dosud neodstavené hříbě.

3.4.3 Výstroj koně

 1. Jezdci musí respektovat požadavky na výstroj ve všech třídách CSWE.
 2. Sedlo i uždění je povinnou součástí výstroje koně. Vše v odpovídajícím stylu.
 3. Povolená sedla:
  • anglické sedlo drezurní, všestranné, anglické skokové sedlo je povolené, ale není doporučené
  • bezkostrové
  • iberské / španělské / vaquera
  • westernové

            V povolených sedlech jsou uvedena sedla, která svým stylem a standardním používáním vyžadují pro svoji úplnost třmenové řemeny, třmeny a uchycení podbřišníkem. Používání třmenů standardním způsobem  (noha ve třmeni) je povinné.

Nepovolená sedla:

 • dostihová sedla
 • dámská sedla
 • historická sedla
 • Udidla dle přílohy 4.1. platí kdekoliv v průběhu celých závodů. Výjimkou je dekorování kde může jezdec použít udidla dle přílohy 4.1. udidla bez omezení třídy.
 • Části uzdečky umístěné na hlavě koně musí být z kůže nebo podobného materiálu.
 • Použití biče dlouhého maximálně 120cm je specifikováno v bodě 3.3. Soutěžní třídy.  
 • Použití ostruh je povolené ve všech třídách. Dále dle přílohy 4.1.
 • Bezudidlové uždění je povoleno pouze v soutěžích OC třídy Z, v soutěžích NC není povoleno.
 • Podsedlové dečky jsou povoleny.
 • Použití poprsníku či podocasníku je povoleno, 
 • Je zakázáno kdekoliv v průběhu celých závodů použití jakýchkoliv pomocných otěží a martingalů, vyjma lonžování.
 • Koně mohou mít ochranu uší (čabraku) proti mouchám v decentní barvě odpovídající výstroji.
 • Výstroj musí být sestavena tak, aby dobře padla a nepůsobila koni bolest či zranění.
 • Zneužívání jezdeckých pomůcek (zejména ostruh, biče atd.) nebude tolerováno v soutěži, ani na opracovišti, ani v žádné souvislosti se závody.
 • Pro ochranu nohou platí následující:
  • Drezurní test – žádné typy chráničů (bandáže, kamaše, zvony) nejsou povoleny.
  • Test ovladatelnosti – chrániče a zvony jsou povoleny.
  • Test Rychlosti – chrániče a zvony jsou povoleny.
  • Test s dobytkem – chrániče a zvony jsou povoleny.

3.5. JEZDECKÉ OBLEČENÍ

 

 1. Jezdci musí respektovat požadavky na jezdecké oblečení ve všech soutěžních třídách, kdykoliv sedí jezdec na koni.

Jezdecké oblečení musí být přiléhavé, aby se minimalizovalo riziko zachycení o překážku

 

Pokrývka hlavy: Všichni startující musí mít pokrývku hlavy dle dané kategorie, jezdeckou helmu, klobouk, čepici. Pokud helma jezdci během testu spadne nebo se rozepne, musí ji jezdec ihned zapnout nebo nasadit. Za úpravu nebude nijak penalizován, ale měření času se nezastavuje.

Jezdecké sako, blejzr, vesta – má odpovídat stylu oblečení a výstroje (anglický, westernový, iberský styl).

Košile s dlouhým či krátkým rukávem – barevně bez omezení. bez velkého vzorování ( např. kytičkovaná ), bez volánů a volných částí, doplněná vestou, blejzrem.

Rukavice - nepovinné, barevně bez omezení.

Jezdecké kalhoty - rajtky, pantalony - nejsou povoleny bílé, ostatní barvy bez omezení, bez velkého vzorování ( např. kytičkované ) Jsou povoleny dlouhé kožené nebo látkové chapsy (westernové, španělské).

Jezdecká obuv - vysoké jezdecké boty, jezdecká perka s minichapsy, westernové boty, barevně bez omezení, povolené zdobení a šněrování. Při použití jezdeckých pantalonů nemusí být minichapsy.

 

 

 1. U jezdců do 18 let v kategorii V,D,J je povinná tříbodová jezdecká helma splňující bezpečnostní normy pro jezdecký sport ve všech testech soutěže, během pohybu na opracovišti, kdykoliv sedí jezdec na koni. Pro jezdce starší 18 let je doporučená.
 2. U jezdců do 15 let je povinná bezpečnostní vesta (páteřní chránič) ve všech testech soutěže, během pohybu na opracovišti, kdykoliv sedí jezdec na koni. Pro jezdce starší 15 let je doporučená.
 3. Jezdecké oblečení a vybavení jezdce musí splňovat bezpečnostní parametry pro jezdecký sport.
 4. Korektní úbor musí mít jezdec na sobě i na opracovišti.
 5. Při extrémních teplotách může hlavní rozhodčí povolit změnu jezdeckého oblečení. V případě vysokých teplot může být jezdecké oblečení bez saka, vesty. V případě nízkých teplot, nepříznivého počasí může být jezdecké oblečení doplněno o vhodnou bundu, kabát.

3.6. PRAVIDLA PRO OPRACOVIŠTĚ

 1. Opracoviště je určeno pro přípravu jezdce a koně před vstupem na obdélník/kolbiště, platí zde jízdárenské zásady.
 2. Opracoviště je pod dozorem komisaře pro opracoviště.
 3. Všichni soutěžící při pohybu na opracovišti musí respektovat nařízení komisaře pro opracoviště.
 4. Do prostoru opracoviště nemá přístup nikdo kromě trenérů a ošetřovatelů soutěžících.
 5. Opracoviště je určeno pro tichou práci a jezdci nesmí svou jízdou ohrožovat jiné jezdce.
 6. Všichni jezdci se musí chovat korektně, nežádoucí či nadměrné použití ostruh, biče nebo jiných prostředků způsobujících bolest či utrpení koně může být důvodem k potrestání či vyloučení soutěžícího.
 7. Jakékoli porušení pravidel hlásí komisař hlavnímu rozhodčímu.
 8. Jezdci na opracovišti musí dodržovat bezpečnostní předpisy!

3.7. PRAVIDLA PRO KOLBIŠTĚ / OBDÉLNÍK

Kolbiště / obdélník je prostor vyhrazený pro uskutečnění soutěží. Vstup  na závodní kolbiště / obdélník je povolen jen jezdcům účastnících se daného závodu (v případě kategorie V soutěžní dvojici a vodiči staršímu 18 let), technickému personálu (jejich označení je žádoucí), funkcionářům a odpovědným osobám.

 1. Kolbiště / obdélník je pod dohledem rozhodčích.
 2. Všichni jezdci se musí chovat korektně, nežádoucí či nadměrné použití ostruh, biče nebo jiných prostředků způsobujících bolest či utrpení koně může být důvodem k potrestání či vyloučení soutěžícího.

3.8. CENY

Kokardy / floty budou dekorovány na všech soutěžích National Competition. Další ceny jsou na uvážení pořadatele a budou zmíněny v propozicích závodů. Kokardy / floty se udělují prvním pěti (5) v každé soutěži.

Barevné rozlišení:

1. místo: ŽLUTÁ

2. místo: BÍLÁ

3. místo: ČERVENÁ

4. místo: MODRÁ

5. místo: ZELENÁ

6. další místa: FIALOVÁ

3.9. VETERINÁRNÍ KONTROLA

 1. Před soutěží, v průběhu nebo po skončení může být provedena veterinární kontrola, jejímž účelem je zjistit zdravotní stav koně. Zejména v případě kdy vykazuje známky kulhání nebo jiného zranění, které mu může bránit ve výkonu.
 2. Veterinární kontrola může zkontrolovat, zda  očkování a krevní testy odpovídají platným předpisům Státní Veterinární Správy a zda kůň odpovídá popisu ve svém identifikačním průkazu.
 3. Výsledek kontroly sdělí veterinář hlavnímu rozhodčímu a připojí své odborné stanovisko.
 4. V případě zjištěných pochybení nebo nekalých praktik pak podle rozhodnutí hlavního rozhodčího může být kůň (dvojice) vyloučen nebo může být soutěžícímu udělena pokuta dle aktuálního sazebníku CSWE. Tuto skutečnost oznamuje soutěžícímu hlavní rozhodčí nebo jiný funkcionář soutěže.

3.10. STARTOVNÍ LISTINA

Za startovní listinu zodpovídá sekretář závodů.

 1. Pořadí nástupu do první části soutěže (drezurní test) je určeno losem nebo pořadatelem a buď se může dodržovat během všech následujících testů, nebo mohou soutěžící v dalších testech nastupovat v obráceném pořadí aktuálního celkového umístění. Rozhodnutí v této věci je v kompetenci pořadatele.
 2. Pořadí nástupu do soutěže musí být zveřejněno nejpozději jednu (1) hodinu před začátkem soutěže.
 3. Soutěžící má jednu (1) minutu na to, aby po výzvě k nástupu vstoupil do prostoru u obdélníku či do kolbiště, jinak bude vyloučen.
 4. Soutěžící bude vyloučen i v případě, pokud po zaznění zvonce do jedné (1) minuty nezahájí daný test.
 5. Na startovní listině musí být uvedené minimálně tyto údaje: název závodu, datum, číslo a název soutěže dle propozic, jména rozhodčích dané soutěže, startovní čísla, jména jezdců a koní soutěžících, pořadí startu.

3.11. SYSTÉM HODNOCENÍ

Všechny testy mají svůj systém hodnocení.

 1. V drezurním testu udělují rozhodčí známky za jednotlivé cviky a souhrnné známky dle drezurního protokolu. Připojují k nim poznámky sloužící k dalšímu rozvoji jezdce a koně.
 2. V testu ovladatelnosti udělují rozhodčí známku za každou překonanou překážku a souhrnné známky. Připojují k nim poznámky sloužící k dalšímu rozvoji koně a jezdce.
 3. V testu rychlosti je rozhodující celkový dosažený čas s přičtením penalizací či bonusů, přičemž vítězem se stává jezdec s nejkratším výsledným časem. Měření času by mělo probíhat pomocí elektronické časomíry. Kromě toho musí být test vždy měřen ručně. Pokud kdykoli během testu rychlosti elektronická časomíra selže, platí čas naměřený ručně hlavním rozhodčím nebo sekretářem soutěže. Nemá-li pořadatel k dispozici elektronickou časomíru, měří se čas ručně a to nejméně dvěma nezávislými lidmi (hlavní rozhodčí, rozhodčí, sekretář závodů, asistent rozhodčího).
 4. V testu s dobytkem se známky udělují podle doby potřebné k oddělení označeného telete a jeho umístění do ohrádky s přičtením případných penalizací. Pro měření času platí stejná pravidla jako u testu rychlosti.
 5. Rozhodčí hodnotí koně v drezurním testu a testu ovladatelnosti podle následujících kritérií:
  • pravidelnost chodů
  • plynulé překonávání překážek
  • provedení letmých přeskoků nebo jejich alternativ u nižších tříd
  • přijímání pomůcek používaných jezdcem
  • přirozené a sebevědomé chování během přístupu k překážkám a při jejich překonávání
  • postoj, ochota, tvar a držení těla při překonávání různých překážek
 6. Rozhodčí hodnotí jezdce v drezurním testu a testu ovladatelnosti podle následujících kritérií:
  • pozice těla v sedle
  • přesnost vykonávání cviků, figur a překonávání překážek,
  • správné a efektivní používání pomůcek,
  • držení otěží v jedné ruce / obouruč (dle tříd/katogorií)
 7. Koeficienty: Všechny testy mají v celkovém hodnocení stejnou váhu:
  • Drezurní test 1
  • Test ovladatelnosti 1
  • Test rychlosti 1
  • Test s dobytkem 1
 8. Test s dobytkem se nezapočítává do celkového hodnocení jednotlivců, pouze do hodnocení týmů.
 9. Soutěžící v každém testu získává výsledné body podle umístění v daném testu podle následujícího klíče: Každý startující získává jeden (1) bod za účast a jeden (1) bod za každého jezdce, kterého porazí. Do poražených se počítají i dvojice, které nastoupili alespoň do jednoho testu a byli diskvalifikováni. Vítěz získává další jeden (1) bod navíc.

Tedy:

 • pro vítěze n+1+1
 • pro všechny ostatní účastníky n+1
 • kde n = počet poražených v daném testu včetně diskvalifikovaných
 • Soutěžící diskvalifikovaní z některého testu neobdrží za tento test žádné body, ale mohou se zúčastnit ostatních testů. Diskvalifikovaná dvojice má po domluvě s rozhodčím možnost dokončit test a dostat protokol.
 • Soutěžící, kteří odstoupí ze své vůle během dané soutěže z některého testu, se touto soutěží nemohou kvalifikovat na Mistrovství ČR nebo oblasti a nemají nárok na jakékoli umístění a ceny.
 • V soutěži jednotlivců se do celkového skóre sčítají body za drezurní test, test ovladatelnosti a test rychlosti. V případě shody celkového skóre u dvou nebo více soutěžících rozhodují o celkovém umístění výsledné body za drezurní test, pokud i ty mají stejné, rozhodují výsledné body za test ovladatelnosti.
 • Při soutěži týmů se do celkového skóre započítává i výsledek testu s dobytkem. Započítány přitom budou pouze tři nejlepší výsledky každého týmu z každého testu na základě procent dosažených v drezurním testu, bodů dosažených v testu ovladatelnosti, výsledného času dosaženého v testu rychlosti a nejrychlejších členů týmu v testu s dobytkem.

3.11.1 SYSTÉM MĚŘENÍ ČASU

 1. Měření času by mělo probíhat pomocí elektronické časomíry. Kromě toho musí být test vždy měřen ručně stopkami. Pokud kdykoli během testu rychlosti elektronická časomíra selže, platí čas naměřený ručně stopkami hlavním rozhodčím nebo sekretářem soutěže. Nemá-li pořadatel k dispozici elektronickou časomíru, měří se čas ručně stopkami a to nejméně dvěma nezávislými měřeními lidmi (hlavní rozhodčí, rozhodčí, sekretář závodů, asistent rozhodčího zapisovatel). Stopkami se rozumí měřící zařízení k tomu určené. Zařízení nepovolená pro účely měření času jsou např. mobilní telefony, tablety.

3.12. OPRAVY V PROTOKOLU / NEUDĚLENÉ ZNÁMKY

 1. Všechny dodatky a opravy provedené rozhodčím v jeho protokolu musí být daným rozhodčím parafovány. Pokud k tomu nedojde, nemůže sekretář soutěže spornou známku zveřejnit, dokud není potvrzena rozhodčím, který ji udělil.
 2. Pokud některá známka na protokolu chybí, udělí ji sekretář soutěže jako průměr známek ostatních rozhodčích zaokrouhlený na celé číslo.
 3. Pro udělení známky nula (0) musí dojít k jednomyslné shodě mezi rozhodčími.

3.13. DŮVODY PRO VYLOUČENÍ

Pokud pojme hlavní rozhodčí podezření, že se na těle koně vyskytuje čerstvá krev má právo jezdce kdykoliv v průběhu testu zastavit a zkontrolovat koně zda kůň nekrvácí. Nepotvrdí-li rozhodčí na koni čerstvou krev může soutěžící v testu pokračovat.

 

3.13.1. Vyloučení soutěžícího z testu

 1. Zdržení více než jednu (1) minutu od výzvy k nástupu do kolbište / obdélníku.
 2. Vstup do kolbiště / obdélníku před výzvou k nástupu.
 3. Neprojetí startu během jedné (1) minuty od signalizace startu zvoncem.
 4. Vynechání pozdravu rozhodčích kromě případu, kdy se rozhodčí vzdají práva na pozdrav.
 5. Opustí-li kůň obdélník / kolbiště v průběhu testu všemi čtyřmi končetinami.
 6. Neposlušnosti koně, která znemožňuje pokračovat v testu trvající déle než 20 sekund.
 7. Objeví-li se krev na koni po použití udidla nebo ostruh nebo kvůli neléčenému zranění.
 8. Při kulhání koně.
 9. Hrubé chování jezdce ke koni.
 10. Porušení pravidel týkajících se oblečení nebo výstroje jezdce či koně.
 11. Pád jezdce z koně nebo pád koně.
 12. Jakákoli vnější pomoc, výjimkou je podání dioptrických brýlí při pádu brýlí v kolbišti.
 13. Nedodržení časového limitu při obhlídce kurzu.
 14. V případě přehnaných požadavků na koně nebo jezdce nebo nebezpečné situace může rozhodčí kdykoli přerušit jízdu a soutěžícího vyřadit.
 15. Při testu s telaty soutěžícího vyřadit v případě záměrného a vědomého násilného jednání vůči koni nebo dobytku.
 16. Změna ruky, kterou začal jezdec pracovat na první překážce, kde použil pro vedení koně jednu ruku. Vyloučení neplatí pro třídy Z a S, zde dojde ke snížení známky o 5 bodů.
 17. Změna ruky při vedení koně jednou rukou.
 18. Úprava otěží při vedení koně jednou rukou delší než 5 sekund.  
 19. Úprava otěží při vedení koně jednou rukou před vedoucí rukou.           

 

3.13.2. Důvody pro diskvalifikaci v drezurním testu

 1. Neschopnost provést cviky a figury v předepsaném pořadí.
 2. Čtvrtý omyl  jezdce.

 

3.13.3. Důvody pro diskvalifikaci v testu ovladatelnosti a v testu rychlosti

 1. Zahájení jakéhokoli testu bez povolení ke startu daného hlavním rozhodčím. (Správné pořadí: Vjezd do arény, pozdrav rozhodčím, po zaznění zvonce do jedné (1) minuty zahájení testu / průjezd startem.)
 2. Neopravená chyba
 3. Nedokončení překážky
 4. Neprojetí startem (při zahájení) nebo cílem (při ukončení).
 5. Průjezd startem nebo cílem během (před dokončením) rychlostního testu.
 6. Zničení dosud neprojeté překážky včetně její dekorace, čísla a vstupních či výstupních značek.
 7. Třetí pád garrochy.
 8. Nepřekonání překážky po třetí (3) opravě pro třídu Z a S a po jedné (1) opravě pro třídu P a M. (Soutěžící může pokračovat v následujících testech.)
 9. Ukazování překážky koni před startem.
 10. Projetí nepřekonané překážky.
 11. Úmyslné shození či poškození překážky.

 

Dvojice, které splnily podmínky pro okamžité vyřazení z testu, budou o tomto informováni hlavním rozhodčím po okamžitém zazvonění zvoncem. Mají ale právo jízdu dokončit po domluvě s hlavním rozhodčím a mají právo na protokol s výsledky své jízdy.

3.14. PROTESTY

3.14.1 Protest podaný k Výkonnému výboru

 1. Protest  je možné podat proti osobě nebo subjektu vykonávajících jakoukoliv funkci na závodech např. pro nedodržení Stanov, Národních pravidel CSWE, porušení společných zásad chování, slušnosti, standardů sportovního chování, ať už v průběhu nebo v souvislosti se závody nebo kdykoliv jindy.
 2. Není-li uvedeno jinak, protest musí být podaný před koncem období pravomoci orgánu, který má kompetence k projednání příslušného protestu. To platí i v případě, že osoba nebo subjekt podávající protest není přítomna na závodech. Příslušný orgán nemá pravomoc vyslechnout protest předtím, než je složený požadovaný poplatek.
 3. Protest může podat člen CSWE.
 4. Protest týkající se záležitostí, ke kterým nedošlo přímo v průběhu závodů, nejsou v přímé souvislosti se závody a které nebyly před ukončením závodů známé, musí být podány Výkonnému výboru CSWE. Takové protesty musí být podány nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po skončení závodů. Případ se považuje za přímo související se závody, pokud k němu dojde během cesty na závody nebo po příjezdu.

 

3.14.2 Protest podaný k Hlavnímu rozhodčímu

 1. Protest může podat účastník závodů, oficiální funkcionář. Protesty týkající se týrání koní může podat jakákoliv osoba.
 1. Protest týkající se způsobilosti jezdce nebo koně na daných závodech nebo podmínek kolbiště, obdélníku, opracoviště. Tyto protesty musí být podány nejpozději 30 (třicet) minut před zahájením dané soutěže.
 2. Protest týkající se překážek, plánku, délky kurzu pro test ovladatelnosti nebo test rychlosti musí být podány nejpozději 15 (patnáct) minut před začátkem soutěže. Po podání protestu se případná probíhající prohlídka přeruší a vyčká se na rozhodnutí hlavního rozhodčího. Pokud protest není uznán, pokračuje se v započaté prohlídce s ohledem na dodržení celkového minimálního času pro prohlídku. Pokud je protest uznán a dojde ke změnám v kolbišti, musí mít všichni startující dané soutěže možnost se se změnou seznámit při opakované prohlídce pro kterou platí bod 3.16.3. Kurz testu a prohlídka.
 3. Protest týkající se nesrovnalostí nebo incidentů během soutěže nebo výsledků soutěže musí být podán nejpozději do 60 (šedesáti) minut po vyhlášení výsledků příslušné soutěže.
 4. Všechny protesty musí být podané v písemné formě, podepsané oprávněnou osobou.
 5. Protest převezme Hlavní rozhodčí nebo Sekretář závodů, zaznamená čas převzetí a převzetí poplatku. V případě, že existují podpůrné důkazy, včetně jmen svědků, měly by tyto být přiložené.
 6. Protest uplatňovaný u Hlavního rozhodčího a Výkonného výboru musí být předložen ve stanovené lhůtě Hlavnímu  rozhodčímu. nebo Viceprezidentovi pro sport, v některých případech s příslušným poplatkem.
 7. K písemnému protestu je nutné připojit poplatek dle platného sazebníku vydaného výkonným výborem CSWE. Pokud je protest uznán za oprávněný, poplatek bude vrácen. Pokud je protest zamítnut, poplatek se nevrací.
 8. Poplatek za stížnost protest náleží CSWE.
 9. Každý kdo podá protest má právo obdržet na svůj protest písemnou odpověď.
 10. Zprávu o přijetí, řešení a výsledku podaného protestu, kopií podaného protestu zašle hlavní rozhodčí na hlavní email CSWE do 1 týdne po skončení závodů. Originální dokumenty uchová hlavní rozhodčí u sebe.
 11. Nevrácený poplatek dle platného sazebníku za protest, zašle hlavní rozhodčí na účet CSWE do 1 týdne po skončení závodů.

3.15. DREZURNÍ TEST

3.15.1. Předvádění úloh

 1. V drezurním testu je pro každou třídu stanovena specifická sekvence cviků a figur. Tyto cviky a figury se ve všech třídách/kategoriích jezdí zpaměti, pokud není v propozicích uvedeno jinak.
 2. Drezurní test se skládá z předem daného počtu cviků, které musí být jezdci povinně předvedeny podle pořadí definovaném v příslušném protokolu drezurního testu pro danou úlohu. Protokoly drezurního testu pro každou třídu a příslušné koeficienty pro každý cvik a figuru jsou definovány v příloze těchto pravidel - Drezurní úlohy.
 3. Každý omyl má za následek stržení dvou (2) bodů za první omyl, čtyř (4) bodů za druhý omyl a šesti (6) bodů za třetí omyl. Čtvrtý omyl znamená vyloučení jezdce z drezurního testu.

Pokud dojde k omylu, hlavní rozhodčí v C zazvoní na zvonec, zastaví časomíru a upozorní soutěžícího na omyl. Soutěžící musí opakovat test podle protokolu od bodu, kde došlo k omylu.

 1. Čas, který je stanoven na maximálně 8   minut, se začne měřit v okamžiku, kdy jezdec  po vjezdu do obdélníku poprvé pozdraví rozhodčí. Konec testu odpovídá závěrečnému pozdravu rozhodčím.
 2. Dvojí zazvonění během testu signalizuje třicet (30) vteřin zbývajících do konce časového limitu testu. Druhé dvojité zazvonění signalizuje, že časový limit testu vypršel. Po vypršení časového limitu rozhodčí neudělují žádné známky za prováděné cviky.
 3. Odpovědnost za hlídání času a zvonec má hlavní rozhodčí v C. případně jeho asistent či sekretář závodů.
 4. Hlavní Rozhodčí v C musí mít k dispozici zvonec, kterým signalizuje začátek každého drezurního testu, každý omyl a konec doby vymezené pro každý drezurní test.
 5. Test končí pozdravem rozhodčím.
 6. Povolení soutěžícímu vstoupit do obdélníku uděluje hlavní rozhodčí v C zazvoněním na zvonec.
 7. Jakýkoli komentář nebo informace o jezdci či koni musí zaznít během doby před testem, nikoli během testu samotného.
 8. Jezdcům se doporučuje, aby svá vystoupení doprovodili vhodnou hudbou, kterou předají pořadatelům (dle specifikace pořadatele např. na Flash discích, elektronickou poštou) připravenou tak, aby hudba začala hrát okamžitě po spuštění přehrávače. Soutěžící dá zdvižením ruky před vstupem do obdélníku signál, že se má hudba spustit. Pokud soutěžící neposkytne vlastní hudbu, přidělí mu pořadatel skladbu podle vlastního uvážení. Tuto skutečnost může pořadatel vyžadovat uvést v přihlášce. Dvojice, která bude mít drezurní úlohu vhodně doplněnou vlastní hudbou, bude zvýhodněna a tato skutečnost se projeví ve známce za prezentaci dvojice.
 9. Po každém testu a poté, kdy každý rozhodčí udělí své známky, jsou protokoly předány sekretáři ke spočítání výsledků a celkového skóre.
 10. Výsledky každého soutěžícího jsou zveřejněny na výsledkové tabuli, případně komunikačním systémem.

3.15.2. Obdélník a jeho okolí

 1. Obdélník, v němž drezurní test probíhá, musí mít rovný povrch bez kamenů, přednostně z písku vhodného pro jezdecké sporty. Povrch může být i travnatý, pokud není příliš tvrdý nebo kluzký. Povrch obdélníku musí být uveden v propozicích závodu.
 2. Vnitřní rozměry obdélníku jsou stanoveny šířka 20 m délka 40 m. Okraje obdélníku jsou vyznačeny pevným okrajem o maximální výšce 30 cm.
 3. Pokud test probíhá v kryté jízdárně, mohou být okraje obdélníku shodné se stěnami jízdárny.
 4. Vjezd do obdélníku musí být minimálně dva (2) metry široký a umístěný uprostřed jedné z kratších stran obdélníku naproti místu, kde sedí hlavní rozhodčí.
 5. Vjezd do obdélníku není povinné uzavírat. Ve vjezdu se za ohraničení obdélníku považuje prodloužená linie pevného okraje.
 6. Rozhodčí musí být rozmístěni podle článku 2.2.3.
 7. Obdélník, kolbiště, opracoviště, koňské boxy a parkoviště přívěsů pro koně by měly být propojeny komunikačním systémem.
 8. Diváci musí být umístěni ve vzdálenosti nejméně dva (2) metry od obdélníku.
 9. Opracoviště se musí nacházet minimálně pět (5) metrů od obdélníku,  z hlediska povrchu se mu musí co nejvíce podobat.
 10. Pro všechny kategorie musí být obdélník vybaven písmeny podle schematu v příloze těchto pravidel. Písmena jsou umístěna vně ohraničení obdélníku v maximální vzdálenosti 50cm. Vždy tak aby nemohlo dojít k zachycení písmene projíždějícím koněm, jezdcem.

3.15.3. Hodnocení

 1. V drezurním testu jsou všechny cviky rozhodčími známkovány udělením bodů zapsaných do protokolů jednotlivých drezurních úloh.
 2. Cviky jsou známkovány body od nuly (0) do desíti (10) s možností použití hodnocení půl bodu podle následující škály:
  • 10 vynikající
  • 9 velmi dobře
  • 8 dobře
  • 7 dosti dobře
  • 6 uspokojivě
  • 5 dostatečně
  • 4 sotva dostatečně
  • 3 téměř špatně
  • 2 špatně
  • 1 velmi špatně
  • 0 nepředvedeno
 3. Známky 5 a nižší je třeba doplnit komentářem z jakého důvodů je udělena tato nízká známka.
 4. Po skončení předvedení úlohy se udělují souhrnné známky za chody, kmih, poslušnost, sed jezdce a prezentaci dvojice a násobí se koeficientem 1 nebo 2, dle protokolu.
 5. Trestné body musí být odečteny od celkového dosaženého počtu bodů. Trestné body kromě omylů může soutěžící získat:
  • soutěžícím není dovoleno používat k ovládání koně hlas, pokaždé když uslyší rozhodčí pokyn koni hlasem -2 body
  • vjezd do obdélníku s kamašemi, bandážemi nebo zvony -2 body
 6. V případě rovnosti bodů rozhodne o lepším umístění vyšší součet souhrnných známek, jestliže i tento součet je stejný, rozhoduje vyšší známka za “Sed jezdce”.V případě rovnosti bodů rozhodne o lepším umístění vyšší součet souhrnných známek, jestliže i tento součet je stejný, rozhoduje vyšší známka za “4.) Sed jezdce”, jsou-li shodné rozhoduje známka za 3.) Poslušnost a prostupnost, jsou-li shodné rozhoduje známka za  2.) Kmih, jsou-li shodné rozhoduje známka za  5.) Prezentace dvojice, jsou-li shodné rozhoduje známka za  1.) čistota chodů.
 7. Soutěžící mohou při vedení koně jednou rukou použít kteroukoli ruku k držení otěží, ale nemohou ji během jízdy měnit. Případná úprava otěží volnou rukou může být provedena maximálně 3x . Změna ruky, častější úprava, příliš dlouhá úprava.
  • Drezurní test - 5 bodů z celkové známky.

3.16. TEST OVLADATELNOSTI A RYCHLOSTI

Cílem testu ovladatelnosti je prověřit schopnost koně a jezdce klidně, přesně, elegantně a pravidelně překonávat překážky, které napodobují obtíže, s nimiž se lze setkat v terénu.

Cílem testu rychlosti je prokázat koordinaci a předvídavost jezdce, prostupnost, rychlost, pozornost a dovednosti koně. Překážky jsou překonávány největší možnou rychlostí.

3.16.1. Pozdrav

 1. Všechny testy začínají a končí pozdravem rozhodčí, pokud se rozhodčí práva na pozdrav nevzdají.
 2. Jezdec zdraví rozhodčí po vjezdu do arény před začátkem testu.
 3. Při pozdravu musí jezdec držet otěže v jedné (1) ruce.
 4. Při pozdravu kůň vždy stojí. Jezdci – muži zdraví sejmutím pokrývky hlavy pravou rukou, pokud pokrývka hlavy neumožní snadné a bezpečné sejmutí a opětovné nasazení, zdraví lehkou úklonou hlavy a gestem pravé ruky. Pokrývku hlavy smí jezdec sejmout při pozdravu rozhodčí, při dekorování, během hymny a při čestném kole. Vždy tak činí na vlastní zodpovědnost. Bezpečnostní přilbu  jezdci z hlavy nesnímají.

3.16.2. Kolbiště a jeho okolí

 1. Jezdí se v hale či na venkovním kolbišti. Musí mít rovný povrch bez kamenů, přednostně z písku vhodného pro jezdecké sporty. Povrch může být i travnatý, neměl by být příliš tvrdý a kluzký.
 2. Mezinárodní pravidla nařizují minimální rozměr kolbiště 30 x 70m. Národní pravidla CSWE povolují kolbiště s minimálními rozměry 20 x 40m ohraničené bezpečnostním prvkem například zábradlím, páskou, stěnou  vysokým 50 až 150 cm.
 3. Pokud test probíhá v kryté jízdárně mohou být okraje kolbiště shodné se stěnami jízdárny.
 4. Vstup do kolbiště musí být minimálně dva (2) metry široký a může být umístěn kdekoli po obvodu kolbiště.
 5. Vstup do kolbiště nemusí být uzavíratelný.
 6. Kurz se skládá z překážkové dráhy překážek. Překážky jsou umístěny uvnitř kolbiště a jsou definovány v odstavci 3.16.3. a 3.16.4. Překážky
 7. Rozhodčí musí být rozmístěni podle článku 2.2.3.
 8. Kolbiště, opracoviště, koňské boxy a parkoviště přívěsů pro koně by měly být propojeny komunikačním systémem.
 9. Diváci musí být umístěni ve vzdálenosti nejméně pět (5) metrů v bezpečné vzdálenosti od kolbiště. 
 10. Opracoviště se musí nacházet minimálně pět (5) metrů od kolbiště,  z hlediska povrchu se mu musí co nejvíce podobat.

3.16.3. Průběh testu

Překážky, start a cíl

 1. Překážkou se míní umělá obtíž, která musí být jezdcem překonána a vyřešena.
 2. Všechny překážky jsou číslovány podle pořadí v kurzu, v němž musí být překonány. Číslo překážky je umístěno po pravé straně překážky u jejího vstupu. Některé překážky mohou být označeny značkami (např. praporky, kužely) červenými po pravé ruce jezdce, bílými po levé ruce jezdce.
 3. Pro překonání překážky musí jezdec:
  • projet překážku ve správném směru, u překážek označených značkami projet správným směrem mezi dvěma vstupními značkami.
  • provést a dokončit předepsaný technický manévr na překážce
  • opustit překážku ve správném směru, u překážek označených značkami vyjet z překážky mezi dvěma výstupními značkami
 4. Každá překážka má stanovený způsob projetí a překonání, které se musí přesně dodržet.
 5. Start a cíl jsou  určeny značkami. Mohou být navíc také označeny písmeny S („Start“) a C („Cíl“).
 6. Překážky mohou být vytvořeny z různých materiálů, za použití různých barev, a odlišně vyzdobeny. Vždy však musí být zajištěna bezpečnost, obvyklá obtížnost a dobrá viditelnost práce koně a jezdce ze strany rozhodčích.

Kurz testu a prohlídka:

 1. Kurzy pro testy nejsou dané pravidly, pro každou soutěž je vypisuje rozhodčí nebo pořadatel dle seznamu překážek odstavce 3.16.4. Překážky.
 2. Pořadatel předá hlavnímu rozhodčímu kolbiště s překážkami. Hlavní rozhodčí po převzetí kolbiště schválí vyhlášení začátku prohlídky.
 3. Po vyhlášení prohlídky se v kolbišti nesmí nic upravovat nebo měnit.
 4. Před zahájením testu si mohou soutěžící projít dráhu, aby zjistili obtížnost kurzu a jednotlivých překážek. Pro startující jezdce a jejich trenéry bude kurz zpřístupněn nejméně na patnáct (15) minut, nejpozději 30 minut před zahájením soutěže. Hlavní rozhodčí, sekretář nebo hlasatel soutěže oznámí otevření a uzavření kolbiště pro prohlídku zvoncem a ústně. Hlavní rozhodčí musí být po dobu prohlídky k dispozici v kolbišti, aby mohl odpovídat na dotazy soutěžících. Ideálně projde rozhodčí dráhu přímo s jezdci a ujasní požadavky na projetí konkrétního kurzu.
 5. Po uzavření kolbiště jej musí všichni soutěžící neprodleně opustit. a nic v něm nesmí být upraveno nebo změněno. Pokud soutěžící ani po prvním (1.) upozornění rozhodčích neopustí kolbiště po jeho uzavření, bude druhé (2.) upozornění znamenat jeho vyloučení z testu.

Samotný test

 1. Stav a správné umístění překážek a jejich částí si musí sám jezdec zkontrolovat po vjezdu do kolbiště. Před začátkem testu může jezdec požádat personál soutěže o úpravu, která nezmění charakter překážky. Nastavení pozice garrochy pro vyjmutí si může jezdec upravit sám.
 2. Rozhodčí signalizuje zahájení každého testu zvoncem. Po zaznění zvonce má soutěžící jednu (1) minutu na zahájení testu.
 3. Základním chodem koně v průběhu celého testu je:
  • ve třídě Z klus: Nejlépe je hodnocen dobře vysezený pravidelný pracovní klus. Lehký klus je povolen, při jeho použití by měl jezdec při změnách směru přesedat.
  • ve třídě S, P, M shromážděný cval: Jakékoli ukázání klusu je negativně hodnoceno. Kůň by měl vždy cválat na správnou nohu. Ve třídě S se může jezdec rozhodnout, zda předvede jednoduchou změnu cvalu nebo letmý přeskok. Může během jednoho testu předvést obojí, ale pouze na různých překážkách, jakmile začne překonávat překážku jedním způsobem, neměl by již způsob provedení změny směru na této překážce měnit. Ve třídě P a M předvádí soutěžící při změně směru pouze letmé přeskoky.
  • Zvolený chod mezi překážkami je třeba dodržet během celého testu.
 4. Ideální provedení jednoduché změny cvalu je plynule navazující cval -> zastavení -> cval. Jednoduchá změna cvalu může být provedena také jako cval -> krok (1-3 kroky) -> cval, čím méně kroků v předvedení cviku, tím lepší hodnocení. Nejhůře hodnoceno bude provedení, kde se ukáží všechny chody koně.
 5. Pro třídu Z a S platí, že nepřekonaná překážka v testu znamená možnost tří (3) oprav překážky, pokud ani po třech opravách není dvojice schopna danou překážku překonat je z tohoto testu vyloučena, může však pokračovat v následujících testech.
 6. Pro třídu P a M platí, že nepřekonaná překážka v testu ovladatelnosti/rychlosti znamená možnost jedné (1) opravy překážky, pokud po následné opravě není dvojice schopna danou překážku překonat, je z tohoto testu vyloučena, může však pokračovat v následujících testech.
 7. Pokud je dvojice vyloučena, může rozhodčí povolit dokončení testu z tréninkových důvodů (neplatí pokud byla dvojice vyloučena za pád jezdce nebo koně).
 8.  Soutěžící mohou při vedení koně jednou rukou použít kteroukoli ruku k držení otěží, ale nemohou ji během testu změnit. Případná úprava otěží volnou rukou může být provedena maximálně 3-5 sekund za vedoucí rukou.
 9. Soutěžící mohou pro práci na překážkách využít pouze tu ruku, kterou pracovali na první překážce, kde použili pro vedení koně jednu ruku.

 

Hodnocení

 • Pro hodnocení testu ovladatelnosti se použijí známky dle bodu 3.15.3. b) a souhrnné známky dle bodu d).
 • Při testu není soutěžícím dovoleno používat k ovládání koně hlas. Soutěžící, kteří použijí během testu svůj hlas pro jakékoli řízení koně, budou penalizováni odečtením dvou (2) bodů v testu ovladatelnosti a přičtením 2s v testu rychlosti za každé takové použití hlasu.
 • Rozhodčí ohodnotí překážku, jakmile je překonána, oprava překonané překážky již nemění známku.
 • Projetí ještě nepřekonané překážky dříve než je určeno kurzem testu vede okamžitě k vyloučení dvojice. Je možné projet skrz již překonanou překážku (např. mezi tyčemi slalomu, barely, ...).

3.16.4.  Překážky

Popis překážek pro test ovladatelnost a rychlosti.

 1. Popis překážek pro test ovladatelnost a rychlosti. Překážky je nutné vždy postavit tak, aby je mohli projet všichni jezdci bez ohledu na to, v které ruce drží otěže.
 2. Některé překážky je možné využít v jednom testu dvakrát (např. překonání můstku nebo skoku nejprve z jedné strany, pak z druhé strany) nebo využít v jednom testu více variant jedné překážky (jednoduchý i paralelní slalom).
 3. Dojde-li během překonávání těchto překážek k jejich poboření nebo pádu tak, že je nelze dokončit, musí jezdec (s ohledem na své fyzické schopnosti) uvést překážku bez cizí pomoci do stavu aby ji mohl dokončit. Během celého testu ovladatelnosti se hodnotí pravidelnost a plynulost překonávání překážek i pohybu mezi nimi, jistota koně a jeho ochota spolupracovat, způsob a kvalita provedení změn směrů, udílení pomůcek jezdcem, takt, uvolnění, přilnutí, kmih, celkový dojem a ve vyšších třídách i narovnání a shromáždění. V okamžiku překonávání překážky zůstává kůň shromážděný a na otěži.
 4. Hlavní rozhodčí může povolit otevření linii ( průjezd ) překážek na malém kolbišti a to u překážek, které to svojí povahou umožní např. varianta A,B,C u vyjmutí garrochy, býka, odložení garrochy, slalomu, osmičky, trojlístku. 

 

1. Džbán

Popis překážky:

Překážku tvoří stolek s vhodnou výškou (výška stolu 1 - 1,3m). Na něm stojí džbán naplněný vodou (či pískem), měl by stabilně zůstat stát na stole i při větším větru. V nižších třídách je možné místo džbánu použít plastovou láhev s vodou nebo pískem. V testu ovladatelnosti je tato překážka obvykle překážkou závěrečnou. V testu rychlosti se překážka vynechává.

 

Způsob překonání překážky:

Soutěžící zastaví přesně u stolu (pokud je stolek po pravé ruce, přijíždí pravým cvalem, pokud po levé straně, tak levým), provede přechod do zastavení těsně u stolku. Uchopí nádobu, zvedne ji nad hlavu do natažené ruky, položí zpět na stůl a pokračuje v testu předepsaným chodem. U vyšších tříd může jezdec vylít vodu na zem nebo na koně, aby předvedl odolnost koně a jeho důvěru v jezdce. Během zvedání džbánu a jeho položení zpět by měl kůň stát nehnutě.

 

Hodnocení překážky

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud jezdec není schopen uchopit a zvednout džbánek nad hlavu nebo pokud po pádu nevrátí džbánek zpět na stolek.

 

Hodnocení v testu ovladatelnosti:

Hodnotí se způsob, jakým kůň přistoupí a zůstává stát u desky stolu, aniž by vykazoval jakékoliv známky strachu, a jak kůň důvěřuje jezdci během manipulace se džbánem (včetně vylévání vody u vyšších kategorií). Džbán při umístění zpět na stolek musí zůstat stát. Jezdec bude hůře hodnocen, pokud kůň narazí do stolu, dojde k převrhnutí džbánu nebo (u vyšších tříd) pokud kůň negativně zareaguje na vylévanou vodu.

2. Skok

Popis překážky:

Překážka je tvořena břevnem umístěným na stojanech, přičemž celková výška překážky nesmí překročit max. výšku dle třídy - Z a S: max. 40cm, P a M: max. 60cm dle třídy - Z 25-40cm třída S: 35-50cm, třída P a M: 35-60cm. Ideálně je břevno umístěno nad balíky slámy.

 

Způsob překonání překážky:

Kůň by se měl plynule přiblížit k překážce, překonat ji a pokračovat dál ve stejném rytmu. Shodí-li soutěžící překážku před jejím překonáním, personál závodů zajistí opravu překážky.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě odmítnutí koně jít přes překážku nebo objetí překážky. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí plynulost pohybu, tempo a chování koně během nájezdu, překonávání překážky i odjezdu, také se hodnotí klid dvojice, schopnost jezdce přizpůsobit se pohybu koně a používání pomůcek. Ve třídě Z není negativně hodnoceno několik cvalových kroků před a za překážkou.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za pád břevna nebo jiné poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

3. Můstek

Popis překážky:

Překážka se skládá z dřevěného můstku, který má šířku min.1,5m a délku 3-4m s nejvyšší částí min. 20cm nad zemí. Můstek může mít zábradlí či jiné ohraničení vysoké min. 60cm. Povrch nesmí být kluzký. Překážka by měla být vyrobena z dostatečně pevného materiálu, a to takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení ani koně ani jezdce. Překážka má jasně vymezený začátek i konec. Začátek a konec překážky musí být zřetelně označen značkami, a to ve vzdálenosti min. 1,5m a max. 2m od okraje můstku.

 

Způsob překonání překážky a požadovaný chod:

V testu ovladatelnosti je ve všech třídách překážka projížděna krokem, k přechodu musí dojít nejpozději před začátkem překážky, za koncem překážky pokračuje soutěžící v chodu odpovídajícímu dané třídě.

V testu rychlosti je možné překonávat překážku v libovolném chodu pokud pořadatel neuvede v plánku testu z důvodu bezpečnosti jinak.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě neprojetí mezi značkami označujícími začátek nebo konec překážky, v případě odmítnutí koně jít přes můstek, vyskočení koně z můstku do boku nebo poškození překážky. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky pokud je překážka nepoškozená.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí přechody před překážkou a za ní, pravidelnost kroku a jistota koně na překážce. Negativně je hodnoceno jakékoli zaváhání koně.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za jakékoli shození či poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

4. Různorodý podklad

Popis překážky:

Tato překážka prověřuje spolehlivost pohybu koně na různých podkladech a šikovnost koně vypořádat se s terénními obtížemi. Podklad překážky může být z přírodních materiálů (hobliny, písek, tráva, seno, štěpky, ...), plachta či koberec. Šířka překážky musí být min. 2,5m a délka 3-5m, projíždí se na délku. Překážka má jasně vymezený začátek i konec. Začátek a konec překážky musí být zřetelně označen značkami, a to ve vzdálenosti min. 1,5m a max. 2m od okraje podkladu. V testu rychlosti se tato překážka vynechává.

 

Způsob překonání překážky a požadovaný chod:

V testu ovladatelnosti je ve všech třídách překážka projížděna krokem, k přechodu musí dojít nejpozději před začátkem překážky, za koncem překážky pokračuje soutěžící v chodu odpovídajícímu dané třídě.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě neprojetí mezi značkami označujícími začátek nebo konec překážky, v případě odmítnutí koně přejít podklad nebo vyskočení koně z podkladu do strany. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí přechody před překážkou a za ní, jezdcova vyrovnanost, jistota a šikovnost koně při vypořádáním se s podkladem a terénními obtížemi. Negativně je hodnoceno jakékoli zaváhání koně.

5. Ohrádka

Popis překážky:

Překážka je vytvořena z ohrazeného kruhového prostoru o vnitřním průměru ve třídě Z 10m, ve třídě S 10m a ve třídě P (pro rok 2017 8-10m) 8m a M 6m, s vjezdem širokým 2m. Uprostřed ohrády je další ohrazený prostor s domácím zvířectvem (například slepice, husy, kachny, selata apod.). Pokud nejsou zvířata k dispozici, je možné nahradit je jinými předměty. Živá zvířata nesmí pobytem v ohrádce trpět (tj. musí mít k dispozici vodu, být chráněna před sluncem či deštěm atd.). Šířka uličky je 1,5m - 2m.

 

Způsob překonání překážky:

Test ovladatelnosti:

 • Třída Z: Soutěžící vjede do ohrádky krokem a projede celý kruh ve směru daném plánkem testu v kroku.
 • Třída S, P a M: Soutěžící vjede do ohrádky cvalem a projede celý kruh ve směru daném plánkem testu, po výjezdu z ohrádky změní směr, opět vjede do ohrádky a tentokrát projede celý kruh ve druhém směru. Změnit směr je možné několika způsoby (poloviční pirueta ve cvalu s přeskokem, poloviční pirueta v kroku, malý kruh, ...), vždy bude hodnocen lépe korektní lehčí cvik před špatným provedením těžšího cviku.

Test rychlosti:

 • Soutěžící vjede do ohrádky a projede celý kruh ve směru daném plánkem testu.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě odmítnutí koně vkročit do ohrádky, vyšlápnutí koně z ohrádky všemi čtyřmi končetinami (kromě vjezdu, výjezdu a změny směru) nebo nedodržení směrů projetí ohrádky. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí klid a důvěra koně v přítomnosti živých zvířat, jezdcova vyrovnanost a použití pomůcek. Hodnotí se také přechody před překážkou a za ní, ohnutí koně na kruhu a způsob provedení a kvalita předvedení změny směru. Negativně je hodnoceno jakékoli zaváhání koně. Snížením známky je hodnoceno projetí ohrádky jiným než předepsaným chodem.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za jakékoli poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

6. Branka

Popis překážky:

Branka je široká min. 2m (šířka průjezdu mezi sloupky) a vysoká 1,4 - 1,55m (výška zavírání). Stojany nesmí bránit plynulému pohybu koně při překonávání překážky.

 1. Pevná branka

Pevná branka se skládá ze dvou sloupků, na jednom je zavěšen rám ze dřeva, plastu či kovu, druhý sloupek slouží k uzavření branky pomocí provazového oka či petlice. Pevná branka se používá převážně v testu ovladatelnosti.

 1. Provazová branka

Provazová branka se skládá ze dvou sloupků, na kterých je zavěšen provaz s oky, sloupky musí mít zarážku, aby po nich provaz neklouzal dolů a bylo snadné branku otevřít i zavřít. Provazová branka se používá převážně v testu rychlosti.

 

Způsob překonání překážky:

Soutěžící se přiblíží kolmo na překážku základním chodem třídy, přičemž poslední jeho kroky jsou v kroku. Soutěžící ustoupí koně tak, aby byl levým nebo pravým bokem u branky a jezdec jí mohl pohodlně otevřít. V případě držení otěží obouruč jezdec uchopí obě otěže do jedné ruky a až do uzavření branky se jezdec nesmí druhou rukou dotknout otěží a naopak rukou držící otěže se nesmí dotknout branky/provazu. Během překonávání překážky volná ruka nesmí pustit rám branky či provaz. Soutěžící branku otevře, vstoupí do prostoru branky a projede jí na druhou stranu, aniž by opustil prostor překážky. Na plánku testu je uveden způsob projetí překážky (směr projetí, otevření k sobě/od sebe, průjezd vpřed/couváním). Jakmile kůň vystoupí na druhé straně ven z branky, může soutěžící o krok či dva přistoupit zpět k brance. Vrátí pak zpět petlici nebo provazové oko, aby došlo k uzavření branky a dokončení. Soutěžící nesmí během celého překonávání překážky opustit prostor branky. Při překonávání branky nesmí dojít k přehození provazu přes koně.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě nedodržení způsobu projetí daném pořadatelem na plánku testu (směr projetí, otevření k sobě/od sebe, průjezd vpřed/couváním), poškození překážky nebo pokud soutěžící opustí prostor branky. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky, pokud je překážka v takovém stavu, aby se dala překonat.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Hodnotí se akce koně, které by měly být plynulé a bez váhání. Kůň by se měl vědomě podílet na otevření a uzavření brány bez pohybů dokládajících známky nejistoty a neposlušnosti. Akce jezdce by měly být snadné, přesné, bez váhání. Poškozenou překážku je třeba opravit tak aby soutěžící mohl brankou projít a zavřít ji. Není-li možné překážku opravit tak aby ji bylo možné dokončit je překážka považována za nepřekonanou.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za jakékoli shození či poškození překážky deset (10) trestných vteřin. Poškozená branka se neopravuje a nedokončuje se uzavřením. Pro dokončení třeba i poškozené překážky musí soutěžící brankou projít, jinak je překážka považována za nedokončenou.

7. Kavaleta

Popis překážky:

Překážka je tvořena jedním nebo více břevny o délce cca 4m a průměru max.10cm umístěnými na zemi nebo maximálně ve výšce 5-10cm nad úrovní terénu. Tato překážka je až od třídy S.

Může mít několik variant:

 1. Varianta: Jedna kavaleta

Jedna kavaleta „|".

 1. Varianta: Kavaleta do L

Dvě kavalety sestavené do tvaru „L".

 1. Varianta: Kavaleta do U

Tři kavalety sestavené do tvaru „U".

 1. Varianta: Rovnoběžné kavalety

Dvě nebo tři rovnoběžně (paralelně) sestavené kavalety „| |" nebo „| | |" ve vzdálenosti 2m od sebe.

 

Způsob překonání překážky:

Soutěžící přejde do kroku, plynule pokračuje pohybem stranou nad kavaletou ve směru daném plánkem testu, po dokončení překážky pokračuje základním chodem třídy. V testu rychlosti může soutěžící překonat překážku i cvalem. Kavaleta musí zůstat celou dobu pod břichem koně mezi jeho předními a zadními končetinami. Kůň se nesmí dotknout kavalety. Ramena koně by měla být vždy mírně napřed před jeho zádí, ideálně kůň udržuje s kavaletou úhel 45 stupňů.

 • Třída Z: Překážku nezařazovat.
 • Třída S: Pohyb nad kavaletou je proveden ustupováním na holeň. Může být proveden i překrokem, ale ten nebude lépe hodnocen.
 • Třída P, M: Pohyb nad kavaletou je proveden překrokem. Provedení ustupováním na holeň bude hodnoceno hůře.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou pokud kůň odmítá klidně překonat bočním pohybem překážku nebo pokud se mezi začátkem a koncem kavalety ocitnou všechny čtyři končetiny koně na jedné straně kavalety.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Hodnotí se schopnost koně překonat bočním pohybem překážku a plynulost. Dále se hodnotí sestavení/ohnutí koně, správný způsob překračování končetin a poloha ramen koně vůči jeho zádi. Překrok získá ve třídě P a M vyšší ohodnocení než ustupování na holeň a ustupování na holeň získá vždy vyšší hodnocení než kroky stranou, v nichž není zachován pohyb vpřed. Jezdec bude hodnocen hůře, dotkne-li se kůň kavalety. 

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé posunutí u ležící nebo shození u zvednuté či dotek kavalety pět (5) trestných vteřin.

8. Vyjmutí garrochy

Popis překážky:

V barelu je umístěna jedna garrocha s délkou odpovídající dané kategorii: pro kategorii Senioři je délka tyče 2,5-3,5m, pro kategorii Děti a Junioři je délka 2m.

Lze kombinovat překážky č. 8, 9, 10 do jedné, pod označením A, B, C.

 

Způsob překonání překážky:

Jezdec se musí přiblížit k barelu přímo, vyjmout garrochu bez jakékoliv reakce koně a plynule pokračovat. Poté ji skloní do horizontální polohy ve výši jezdcova lokte se zúženým koncem garrochy u hlavy koně. Horizontální polohu garrochy nelze po uchopení měnit s výjimkou posunutí ruky po její délce. Pokud během testu jezdec upustí garrochu, musí sesednout, uchopit ji, nasednout s ní zpět na koně a pokračovat z místa, kde došlo ke ztrátě.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, není-li jezdec schopen garrochu vyjmout, před vyjmutím garrochy převrhne barel nebo po pádu garrochy není jezdec schopen pokračovat odmítnutím poslušnosti.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Překážka může být hodnocena samostatně nebo pokud překážky číslo 8, 9 a 10 následují po sobě, mohou být hodnoceny dohromady jedinou známkou. V případě varianty A, B, C je udělena jedna známka. Hodnotí se způsob, jakým se kůň blíží k překážce, jeho reakce na pohyb garrochy, uvolněnost a jistota, s jakou jezdec pracuje s garrochou. Kůň by měl postupovat v neměnném tempu v základním chodu třídy na ruku, kterou bude míjet býka.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za převržení barelu po vyjmutí garrochy 5 trestných vteřin.

9. Býk

Popis překážky:

Překážka následuje bezprostředně po překážce č.8. nebo U tříd P a M může mohou být před tuto překážku vložena překážka vloženy překážky, které kterou je možné překonat s garrochou v jezdcově ruce. U vyšších tříd  P a M může být použito i více kroužků/míčků za sebou, max. však 3. Lze kombinovat překážky č. 8, 9, 10 do jedné, pod označením A, B, C.

 

 1. Varianta: Navléknutí kroužku na tyč

Kroužek o vnitřním průměru 15 cm je umístěn ve výšce 1,3 - 1,7m od země na maketě býka nebo jiném stojanu. Kroužek musí být ze sloupku snadno odejmutelný (nejbezpečnější je uchycení pomocí slabého magnetu), aby nedošlo k úrazu soutěžícího.

 1. Varianta: Shození míčku

Míč je umístěn na podstavci (kuželu) vysokém min. 60 cm. Používá se míč o průměru min. 15cm. Míč by měl být naplněny vodou nebo pískem tak, aby se po shození nekutálely.

 

Způsob překonání překážky:

Jezdec se musí přiblížit k býkovi (podstavci) přímo, navléknout kroužek (shodit míček z podstavce) a plynule pokračovat v nezměněném tempu. Pokud během testu jezdec upustí garrochu, musí sesednout, uchopit ji, nasednout s ní zpět na koně a pokračovat z místa, kde došlo ke ztrátě. Může být i více kroužků za sebou umístěných v různých místech kolbiště, maximální počet kroužků je tři (3).

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, není-li jezdec schopen projet okolo býka v bezprostřední blízkosti. Pokud se jezdec vzdálí od překážky dál, než by byl schopen nabrat kroužek nebo neukáže-li snahu kroužek nabrat, shodit míček považuje se překážka za nepřekonanou.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Překážka může být hodnocena samostatně nebo pokud překážky číslo 8, 9 a 10 následují po sobě, mohou být hodnoceny dohromady jedinou známkou. V případě varianty A, B, C je udělena jedna známka, navléknutí kroužku není v této variantě stěžejní. Hodnotí se způsob, jakým se kůň blíží k překážce, jeho reakce na pohyb garrochy, uvolněnost, jistota s jakou jezdec pracuje s garrochou a jeho stabilní pozice v sedle. Kůň by měl postupovat v neměnném tempu ve cvalu v základním chodu třídy, na ruku, kterou bude míjet býka. Navléknutí kroužku není v tomto testu stěžejní. Navléknutí kroužku je v samostatné variantě překážky stěžejní.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za převržení býka 10 trestných vteřin a za nenavléknutí kroužku 5 trestných vteřin.

10. Odložení garrochy

Překážka vždy následuje bezprostředně po překážce kách č.8 a č.9.

 

Popis překážky:

Prázdný barel pro odložení garrochy. Dno se doporučuje vysypat pískem pro lepší umístění garrochy a větší stabilitu barelu. Lze kombinovat překážky č. 8, 9, 10 do jedné, pod označením A, B, C.

 

Způsob překonání překážky:

Jezdec se musí přiblížit k barelu přímo, odložit garrochu bez jakékoliv reakce koně a plynule pokračovat. Pokud během testu jezdec upustí garrochu nebo garrocha opustí barel, musí jezdec sesednout, uchopit ji, nasednout s ní zpět na koně a pokračovat z místa, kde došlo ke ztrátě.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, není-li jezdec schopen garrochu odložit do barelu. Garrocha musí po odložení zůstat ve stojícím barelu.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Překážka může být hodnocena samostatně nebo pokud překážky číslo 8, 9 a 10 následují po sobě, mohou být hodnoceny dohromady jedinou známkou. V případě varianty A, B, C je udělena jedna známka. Hodnotí se způsob, jakým se kůň blíží k překážce, jeho reakce na pohyb garrochy, uvolněnost a jistota, s jakou jezdec pracuje s garrochou. Kůň by měl postupovat v neměnném tempu.

 

11. Slalom

Popis překážky:

Překážka se skládá z tyčí o výšce min. 2 m, zasazených do základny, která není připevněna k zemi. Směr projetí slalomu je stanoven značkami.

 1. Varianta: Jednoduchý slalom

Překážka se skládá z min. pěti (5) tyčí řazených v jedné linii ve vzdálenosti 8m od sebe pro třídu Z a S, 6m od sebe pro třídu P a M.

slalom.jpg

 1. Varianta: Paralelní slalom

Překážka se skládá z min. sedmi (7) tyčí umístěných do dvou rovnoběžných řad, v jedné řadě min. čtyři (č. 1, 3, 5 a 7) a v druhé min. tři (č. 2, 4, 6). Ve třídě Z a S se tato varianta nezařazuje. Vzdálenost mezi řadami i mezi jednotlivými tyčemi v řadě je 9m pro třídu S, 8m pro třídu  P , 6m pro třídu  M. Tyč č.2 bude umístěna v polovině vzdálenosti mezi tyčí č.1 a č.3. Tyč č.4 bude umístěna v polovině vzdálenosti mezi tyčí č.3 a č.5. atd.

 

Způsob překonání překážky:

Soutěžící projíždí slalomem základním chodem třídy v pravidelných obloucích vždy v polovině vzdálenosti mezi tyčemi.

1.jpg

 

Hodnocení:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě, že soutěžící splete směr projíždění, vyjede zcela mimo slalom nebo mine průjezd mezi tyčemi. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí plynulost pohybu, ohnutí koně a pravidelnost oblouků (poloměr oblouků by neměl být větší než je polovina vzdálenosti mezi tyčemi). Ve třídě Z se hodnotí přestavení koně při změnách směru. Ve vyšších třídách se hodnotí způsob provedení jednoduchých změn cvalu nebo letmých přeskoků.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každý pád tyče pět (5) trestných vteřin.

12. Osmička

Popis překážky:

Překážka se skládá ze dvou barelů umístěných ve vzdálenosti 3m od jejich středů. Pořadatel musí počítat s volným prostorem kolem barelů.

7.jpg

 

Způsob překonání překážky:

Překážka se překonává základním chodem třídy, provedení změn směru záleží na dané třídě. V nižších třídách nemusí být barel středem opisovaného kruhu. Překážka začíná rovným vjezdem do středu mezi barely, nejprve soutěžící provede jeden souměrný kruh kolem pravého barelu, pak provede souměrný kruh kolem levého barelu a rovně vyjede z překážky. Pořadatel může určit opačné pořadí projetí kolem barelů.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě, že soutěžící nedodrží linii projíždění nebo vyjede zcela mimo barely. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Rozhodčí hodnotí přesnost a provedení (lehkost) změn směru dle třídy, tempo, návaznost a plynulost pohybu na malém prostoru, průchod středem mezi barely, tvar a symetrii kruhů a reakce koně. Rozhodčí hodnotí sníženou známkou změnu směru mimo střed mezi barely.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé převržení barelu nebo vyjetí mimo barely pět (5) trestných vteřin.

13. Trojlístek

Popis překážky:

Překážka se skládá ze tří barelů tvořících rovno-stranný trojúhelník ve třídě Z a S s délkou strany 6m, ve třídě P a M s délkou strany 3m (délka strany trojúhelníku se měří od středu sudů). Pořadatel musí počítat s volným prostorem kolem barelů.

3.jpg

Způsob překonání překážky:

Překážka se překonává základním chodem třídy. V nižších třídách nemusí být barel středem opisovaného kruhu. Překážka začíná rovným vjezdem do středu mezi barely 1 a 3, nejprve soutěžící provede jeden souměrný kruh kolem pravého barelu 1, pokračuje objetím barelu 2 nedokončeným kruhem, pokračuje objetím barelu 3 a vyjetím z překážky mezi barely 1 a 3.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě, že soutěžící splete linii projíždění nebo vyjede zcela mimo barely. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Rozhodčí hodnotí přesnost a provedení (lehkost) změn směru dle třídy, tempo, návaznost a plynulost pohybu na malém prostoru, průchod středem mezi barely, tvar a symetrii kruhů a reakce koně. Rozhodčí hodnotí sníženou známkou změnu směru mimo střed mezi barely.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé převržení barelu nebo vyjetí mimo barely pět (5) trestných vteřin.

14. Kelímek

Popis překážky:

Překážka se skládá ze dvou tyčí s výškou 1,6 - 2m umístěných 1,2m od sebe, přičemž na jedné je nasazen kelímek dnem vzhůru.

 

Způsob překonání překážky:

Soutěžící provede přechod ze základního chodu třídy do zastavení, přemístí kelímek z jedné tyče na druhou a opustí překážku základním chodem třídy.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě, že soutěžící není schopen přemístit kelímek z jednoho stojanu na druhý.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Hodnotí se přiblížení k překážce, kvalita přechodu a klidné stání.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za shození tyče 10 trestných vteřin.

15. Ulička

Popis překážky:

Překážka se skládá ze dvou nebo více břeven o délce cca 4m, umístěných na zemi nebo volně na dvou sloupcích s max. výškou 60cm. Břevna a sloupky společně tvoří uličku, která má šířku 1,5m. Zvonek se nachází na konci uličky ve výšce 1,5-2m. Začátek a konec překážky může být zřetelně označen značkami.

 1. Varianta: Rovná ulička

Rovná ulička v délce 4m.

 1. Varianta: Ulička ve tvaru “L”

Ulička ve tvaru písmene “L”, která se skládá ze dvou propojených rovných uliček.

 1. Varianta: Ulička ve tvaru “Z”

Ulička ve tvaru písmene „Z", která se skládá ze tří propojených rovných uliček.

 

Způsob překonání překážky:

V testu ovladatelnosti třídy Z se soutěžící pohybuje v uličce krokem, ve vyšších třídách je ideální pohyb v uličce ve cvalu. Soutěžící projede uličkou ke zvonku, kde zastaví a zazvoní rukou na zvonek a couváním opustí uličku.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou pokud kůň opustí uličku všemi čtyřmi končetinami mimo vyznačený vstup nebo pokud neprojede mezi počátečními a koncovými značkami.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí kvalita chodu v uličce, přechody, stání a couvání. Ve vyšších třídách je povolen krok, ale cval je hodnocen lépe.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé shození či poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

16. Couvání mezi tyčemi

Popis překážky:

Tato překážka se zařazuje až od třídy P. Dvě řady, každá tvořená ze tří tyčí, které jsou od sebe vzdáleny 1,2m, přičemž vzdálenost jednotlivých tyčí v řadách činí min. 2m. Na poslední tyči vpravo nebo vlevo je nasazen kelímek.

 

Způsob překonání překážky:

Kůň s jezdcem vjede mezi řadu tyčí až k poslední, kde jezdec uchopí kelímek, zacouvá rovně nebo slalomem mezi tyčemi dle plánku kurzu a kelímek odloží na první tyč. K překonání překážky musí kůň všemi čtyřmi končetinami couváním opustit prostor překážky.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou pokud soutěžící není schopen umístit kelímek na první tyč nebo zcela neopustí prostor překážky couváním.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí kvalita chodu v uličce, přechody, stání a couvání. Pro vjezd je ve vyšších třídách povolen krok, ale cval je hodnocen lépe.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé shození či poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

17. Couvání v osmičce

Popis překážky:

Tuto překážku se zařazuje až od třídy P. Překážka se skládá ze dvou barelů umístěných ve vzdálenosti 3m od jejich středů.

 

Způsob překonání překážky:

Soutěžící couvá do osmičky mezi barely.

 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou pokud soutěžící není schopen projet předepsanou linií couváním.

 

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí kvalita couvání, přechody a linie osmičky.

 

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé převržení barelu nebo vyjetí mimo barely pět (5) trestných vteřin.

3.17. TEST S DOBYTKEM

Jde o týmový test. Tým tvoří 3 nebo 4 jezdci, kteří pracují společně. Jejich úkolem je oddělit dohromady 4 předvybrané krávy od stáda, zahnat je do vyhrazeného prostoru a udržet je v něm. Doba pro odříznutí a nahnání krávy do vymezeného prostoru jsou tři minuty. Po jejím uplynutí dojde k diskvalifikaci soutěžícího a nezíská tak žádné body. Celkové hodnocení vychází ze součtu časů a bodů za chyby, družstvu se započítávají 3 nejlepší výsledky, vítězí tým s nejnižším součtem dosažených časů. Tato část není povinná a nesetkáte se s ní na každých závodech. Může být součástí vyšších úrovní národních týmových soutěží a je nedílnou součástí týmových mezinárodních soutěží.

3.17.1. Kolbiště

 1. Aréna pro test s telaty je obdélník s minimálními rozměry:
  • Mezinárodní pravidla: minimálně 70x30 m
  • Národní pravidla CSWE: minimálně 55x20 m

Povrch musí být rovný bez kamenů či jiných objektů, které mohou způsobit zranění jezdců nebo jejich koní a bránit tak spravedlivému hodnocení testu porotou.

 1. Povrch pro test s telaty se doporučuje písčitý. Může být i přírodní, tj tráva či zem, v takovém případě nesmí být příliš tvrdý ani kluzký.
 2. Každá strana obdélníkové arény musí být odpovídajícím způsobem uzavřena tak, aby byla zajištěna adekvátní bezpečnost a to pomocí kovových ohradních panelů s minimální výškou 1,6 m. Prostor, v němž bude shromážděno stádo dobytka, je široký nejméně 15 metrů a je od zbytku arény oddělen hranicí – dobře viditelnou čarou na zemi. Na opačné straně arény je vytvořena tzv. “zóna pro zahnání dobytka” - ohrádka o rozměrech minimálně 6x8 metrů, do které je zaháněno určené tele.
 3. Nákres arény je uveden v příloze číslo 5 “Aréna pro Test s dobytkem”

3.17.2. Losování pro test s dobytkem

 1. Losování telat (označených čísly nebo barvou) se uskuteční za přítomnosti vedoucích jednotlivých výprav v okamžiku, kdy je dobytek shromážděn v ohradě.
 2. Současně s tímto losováním proběhne i losování pořadí nástupu k testu.

3.17.3. Hodnocení a průběh testu

 1. V této soutěži musí tři nebo čtyři jezdci téhož týmu předvést svou schopnost koordinovaně oddělit tele od stáda – jeden jezdec za druhým v pořadí určeném rozhodčími – tři / čtyři označená telata (jedno pro každého jezdce) a odehnat příslušné tele do označené zóny (ohrádky).
 2. Při každém pokusu o oddělení telete pomáhají ostatní členové týmu udržet zbytek stáda v zóně pro oddělení telete, nesmějí však překročit zónovou hranici pro oddělení telete – na rozdíl od jezdce, který má za úkol dané tele oddělit od stáda, tedy se pohybovat v zóně pro oddělení telete.
 3. Když je tele odděleno od stáda a vyhnáno z prostoru určeného pro stádo, může jeden nebo více dalších jezdců pomoci jezdci určenému k oddělení telete od stáda zahnat tele do ohrádky.
 4. Telata určená pro každý tým, jsou jasně a viditelně označena tak, aby nemohlo dojít k mýlce. Test končí v okamžiku, když se určené tele ocitne v ohrádce a zbytek stáda zůstává v zóně pro oddělování dobytka.
 5. Časový limit pro oddělení telete jsou 3 minuty. Pokud doba trvání testu překročí tři minuty bez toho, aby došlo k oddělení telete z oddělovací zóny a zahnání do vymezeného prostoru, je jezdec vyřazen a nezískává žádné body.
 6. Časomíra se spouští v okamžiku, kdy určený jezdec vjede do zóny určené pro stádo a začne oddělovat tele od stáda a běží až do okamžiku, kdy se tele ocitne v ohrádce.
 7. Od chvíle, kdy předseda poroty odstartuje test s telaty zazvoněním na zvonec, má jezdec 1 minutu na zahájení akce.

 

Hodnocení:

 1. Jezdci se umisťují v pořadí podle času potřebného k dokončení testu a budou penalizování za jakékoli chyby, kterých se dopustí.
 2. Klasifikace testu s telaty odpovídá celkovému součtu bodů dosažených jednotlivými jezdci.
 3. Vítězný tým je ten, který získá nejvyšší počet bodů.
 4. V případě čtyřčlenného týmu se sčítají body tří nejlepších časů, v případě tříčlenného se sčítají všechny časy.

3.17.4. Penalizace

 1. Za každé překročení hranice prostoru určeného pro stádo teletem (kromě telete určeného k oddělení od stáda) překročí hranici určeného prostoru: +10 vteřin
 2. Za každé překročení hranice určeného prostoru jezdcem před tím, než dojde k oddělení daného telete a jeho zahnání do ohrádky: +10 vteřin
 3. Test je možno přerušit, pokud doba trvání testu včetně penalizací překročí tři (3) minuty.
 4. Pokaždé, když určený prostor opustí neoznačené tele, musí být zahnáno zpět.

3.17.5. Bezpečnost telat a koní

 1. Jezdci se musí oprostit od jakéhokoli chování, které může přivodit nebezpečí pro koně nebo dobytek. Pokud k takovému chování dojde, je to důvod pro vyřazení jezdce.
 2. Testu s telaty se nesmí zúčastnit žádný jezdec ani kůň, kteří dosud neabsolvovali žádný trénink s telaty nebo odpovídající kurz.
 3. Pomůcky, které jsou použity pro vedení stáda, nesmí zranit jak koně, tak dobytek. Jakékoli zranění nebo známka krve, která se objeví na koních nebo dobytku, bude znamenat vyřazení soutěžícího.
 4. Dále pro bezpečnost telat i koní platí Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání dle předpisu č. 246/1992 Sb.
 5. Veterinární podmínky pro skot vychází z Veterinárních podmínek pro skot, které vydala Státní veterinární správa.

 

3.18.  VÝJIMKA Z NÁRODNÍCH PRAVIDEL WE

            Na písemnou žádost jezdce může VV udělit výjimku z Národních pravidel WE a to v případě používání pomůcky biče maximální délky 120cm ve všech testech. Výjimka může být povolena jezdci, který prokáže dlouhodobé omezení schopnosti plného použití holeně, sedu, ruky.

            Takováto výjimka bude udělena maximálně na kalendářní rok a zaznamenána do průkazky jezdce.

4. PŘÍLOHY:

4.1. Udidla/ostruhy

4.2. Obdélník

4.3. Jízdárenské zásady

4.4. Žebříček WORKING EQUITATION 

4.5. Drezurní úlohy