Pozvánka na Volební členskou schůzi

05.08.2018 18:41

Pozvánka na Volební členskou schůzi

Czech Society for Working Equitation, spolek

Konající se 24.2.2018 od 13.00 v restauraci Božská komedie U Roubase, Mezi Křižovatkami 23, 252 41 Dolní Břežany – Praha, www.uroubase.cz

S tímto programem

1.      Zahájení členské schůze

2.      Ověření usnášení schopnosti členské schůze

3.      Schválení přítomnosti hostů na členské schůzi (budou-li)

4.      Volba volební a mandátové komise

5.      Volba zapisovatele členské schůze

6.      Volba ověřovatele Zápisu

7.      Schválení Programu volební členské schůze

8.      Schválení Jednacího řádu

9.      Schválení Volebního řádu

10. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2017

11. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2017

12. Zpráva KK za rok 2017

13. Návrh rozpočtu pro rok 2018

14.  Volba členů Výkonného výboru ( 5 členů )

a.      Návrhy

b.      Rozprava

c.      Volba

15. Volba Kontrolní komise ( 3 členové )

a.      Návrhy

b.      Rozprava

c.      Volba

16. Různé, diskuse

-         Body k projednání: nákup časomíry, vstup do mezinárodní organizace World Association for Working Equitation ( WAWE ).

17. Závěrečné usnesení a ukončení volební členské schůze.

 

Každý řádný člen CSWE od 18-ti let ( to znamená  s uhrazenými  ČP na rok 2018 do 31.12.2017 na účet CSWE)  má jeden hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Kopii plné moci zašle zastupovaný člen na email cswe@email.cz  prezidentce Vlaďce Sůvové a to nejpozději do 20.2.2018.